Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Lotniskowa straż pożarna

Służby ratownicze w porcie lotniczym w Dortmundzie

Na lotnisku w Dortmundzie ochronę przeciwpożarową zapewnia pełnoetatowa lotniskowa straż pożarna. Etatowi pracownicy straży pożarnej są wspierani przez strażaków pozaetatowych i wspólnie stanowią jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 7.

W wyniku umowy o świadczenie usług zawartej w 2020 roku pomiędzy portem lotniczym w Dortmundzie i Miastem Dortmund lotniskowa straż pożarna została częścią straży pożarnej Miasta Dortmund. Rozwiązanie polegające na tym, że ochronę przeciwpożarową na lotnisku zapewnia publiczna straż pożarna, jest wyjątkowe w skali Niemiec i Europy.

Personel straży pożarnej w porcie lotniczym w Dortmundzie liczy łącznie 46 osób. Kadra kierownicza składa się z trzech urzędników pełniących dyżury dzienne: kierownika straży i dwóch wyspecjalizowanych koordynatorów, którzy zajmują się specjalnymi sprawami i wymaganiami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Union Aviation Safety Agency, EASA).

Personel etatowy straży liczy 35 osób i jest podzielony na dwa oddziały. Każdorazowo na służbie przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu przebywa osiem osób personelu. Na czele każdego z oddziałów stoi dwóch kierowników oddziału, co odpowiada ogólnej strukturze organizacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej miejskiej straży pożarnej.

Podczas zmiany służbowej strażacy przebywają razem w strażnicy pożarnej. Oprócz udziału w akcjach podczas służby zajmują się swoimi materiałami, dbają o zaopatrzenie i zajmują kwestiami ogólnymi związanymi z zarządzaniem lotniskową strażą pożarną. Oprócz codziennych szkoleń, treningów służbowych i udziału w akcjach dbają o swoje wyżywienie i przez 24 godziny na dobę są gotowi do akcji.

Podczas akcji strażacy etatowi lotniskowej straży pożarnej otrzymują wsparcie od liczącego osiem osób personelu złożonego z pracowników obsługi naziemnej lotniska. Osoby te są wyszkolone we wszystkich obszarach działania lotniskowej straży pożarnej i na bieżąco uczestniczą w kursach doszkalających.

Oprócz służby na lotnisku wszystkie osoby regularnie pełnią również służbę w strażnicy pożarnej nr 3 miejskiej straży pożarnej. I na odwrót – osoby pełniące tam służbę zmieniają miejsce pracy na lotnisko w Dortmundzie. Ze względu na nieustanną wymianę personelu i ciągłość szkoleń przez cały czas zapewniona jest wystarczająca obsada lotniskowej straży pożarnej.

Obszar działania lotniskowej straży pożarnej obejmuje cały teren portu lotniczego w Dortmundzie wraz z budynkami. Głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wytycznymi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Union Aviation Safety Agency, EASA).

Organizacja ICAO ustala wymagania dotyczące działań straży pożarnej na wszystkich cywilnych lotniskach na całym świecie. Klasyczne przykłady działań to zwalczanie pożarów samolotów oraz zabezpieczanie samolotów. Przy czym zasięg działania jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 7 nie kończy się na granicy działki ani na ogrodzeniu. Obszar operacyjny obejmuje bowiem również teren 1000 metrów przed i za progiem drogi startowej.

Obszar działania lotniskowej straży pożarnej rozciąga się również na terminal, parkingi i budynek administracji lotniska. W razie alarmu jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 7 przeprowadza rozpoznanie terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i stosuje środki wstępne i natychmiastowe do momentu przyjazdu sił miejskiej straży pożarnej.

Ochrona przeciwpożarowa

Lotniskowa straż pożarna odpowiada ponadto za zapobieganie pożarom. Straż pożarna uczestniczy w przebudowach na wszystkich etapach: od projektu po odbiór. Udziela firmom zewnętrznym zezwoleń na prace spawalnicze i ewentualnie organizuje posterunki przeciwpożarowe. Urządzenia techniczne, takie jak instalacje tryskaczowe i systemy oddymiania częściowo testuje także nocą, ponieważ testów tych nie można przeprowadzić w trakcie normalnych godzin pracy lotniska. Ponadto straż regularnie organizuje dla wszystkich pracowników lotniska zajęcia instruktażowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Obejmują one szkolenie z zakresu posługiwania się gaśnicami i inne ważne tematy związane z ochroną przeciwpożarową.

Odstraszanie ptaków

Nietypowym zadaniem straży pożarnej jest odstraszanie ptaków. Lotniskowa straż pożarna pomaga architektom terenów zielonych na terenie portu lotniczego w zapobieganiu zderzeniom z ptakami (Bird Control). Na żądanie pilotów, wieży kontrolnej lotów lub jednostki kontrolnej na płycie postojowej z drogi startowej przepędzane są pojedyncze ptaki lub całe stada ptaków, aby nie doszło do zakłócenia pracy lotniska ani zderzenia z ptakami, czyli wypadku z udziałem ptaka i startującego lub lądującego samolotu.

Służba ratunkowa

W sytuacji, gdy liczba przylatujących i odlatujących pasażerów wynosi ponad 2 mln rocznie, regularnie dochodzi do akcji służb ratownictwa medycznego. Straż dysponuje „pojazdem medycznym”, będącym tzw. jednostką wczesnego reagowania, który jest przeznaczony w celach ratunkowych dla pasażerów, osób odwiedzających oraz pracujących na lotnisku. Pojazd medyczny jest wyposażony jak standardowa karetka pogotowia i jego załogę stanowi zespół złożony z pracowników lotniskowej straży pożarnej. Równolegle w czasie tych akcji wzywana jest karetka miejskiego pogotowia ratunkowego. O ile sytuacja na to pozwala, oddział straży pożarnej jest zastępowany przez pracowników pogotowia ratunkowego, którzy następnie podejmują dalsze leczenie oraz (w razie potrzeby) organizują transport pacjenta do szpitala. 

Kształcenie i szkolenia ogólne odbywają się z reguły w strażnicy pożarnej.

Szczególnym przykładem jest powtarzające się szkolenie strażaków w warunkach realnego pożaru w zakresie zwalczania pożarów samolotów. Tego typu specjalistyczne szkolenia odbywają się na przykład w International Fire Training Centre w Teesside w północno-wschodniej Anglii. W czasie kilkudniowego szkolenia kursanci ćwiczą – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – umiejętność taktycznego postępowania w celu ratowania ludzi w samolotach, ustawiania pojazdów i operowania prądownicą.

Oprócz tego personel jest szkolony w zakresie zabezpieczania samolotów po wypadkach. W tym celu pracownicy razem z pracownikami z innych lotnisk regularnie odbywają szkolenia i kursy. Będąc zawsze obecni, w razie wypadku reprezentują również Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (Niemieckie Federalne Biuro Badania Wypadków Lotniczych), a kilku pracowników jest wyszkolonych specjalnie w zakresie zabezpieczania statków powietrznych.

Pojazdy

Pluton gaśniczy lotniskowej straży pożarnej służący do zwalczania pożarów samolotów wg EASA składa się z samochodu dowodzenia, dwóch lotniskowych samochodów gaśniczych oraz jednego samochodu gaśniczego z do­dat­ko­wym wyposażeniem w sprzęt pomocy technicznej i z dodatkową ilością środka gaśnicze­go. Cały pluton gaśniczy składa się z czterech pojazdów.

Aby zapewnić gotowość do działania również w razie awarii technicznych i napraw lotniskowego samochodu gaśniczego, flota lotniskowej straży pożarnej liczy łącznie trzy lotniskowe samochody gaśnicze.