Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Straż pożarna na lotnisku

Straż pożarna na lotnisku Dortmund Airport

Lotniskowa straż pożarna składa się z jednostki etatowej i jednostki pozaetatowej, stanowiących razem siódmą jednostkę ratowniczo-gaśniczą dortmundzkiej straży pożarnej. Jest to niezależny inspektorat ochrony przeciwpożarowej.

Na czele inspektoratu ochrony przeciwpożarowej stoi jego kierownik. Jest to osoba zatrudniona w standardowych, dziennych godzinach urzędowania, odpowiadająca za organizację jednostki oraz zarządzanie i kierowanie pracami lotniskowej straży pożarnej. 

Pozaetatowa jednostka gaśnicza ma status ochotniczej straży pożarnej. Obecnie składa się ona z 40 pracowników obsługi naziemnej, którzy odbyli podstawowe szkolenie strażaków ochotniczej straży pożarnej oraz kurs zwalczania pożarów samolotów. Sześć z tych osób zadania związane z kontrolą ruchu lotniczego łączy w swoich godzinach pracy z pełnieniem funkcji w straży pożarnej. W razie alarmu wsiadają one do samochodów i wykonują polecenia oficera dowodzącego wraz ze strażakami pełnoetatowymi. Strażacy ochotniczej straży pożarnej kilkakrotnie w ciągu roku uczestniczą w kursach szkolących lub doszkalających.

Etatowa jednostka lotniskowej straży pożarnej składa się z 21 pracowników, których zatrudnia lotnisko lub którzy są urzędnikami dortmundzkiej straży pożarnej. Każdorazowo pięć z tych osób odbywa 24-godzinną służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby. Tym samym w godzinach otwarcia lotniska 11 strażaków jest zawsze gotowych do akcji. Z tych również względów na terenie lotniska nie są prowadzone szkolenia z zakresu zwalczania pożarów dla osób z zewnątrz.

Dodatkowe informacje o lotniskowej straży pożarnej

Obszar działań straży pożarnej obejmuje cały teren lotniska wraz ze wszystkimi budynkami i powierzchniami otwartymi. W razie awarii lub uszkodzenia statku powietrznego lotniskowa straż pożarna porusza się w obrębie powierzchni o promieniu trzech mil (ok. 5 km).

Lotniskowa straż pożarna odpowiada za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, planowanie w sytuacjach kryzysowych oraz zapobieganie pożarom. W przypadku dużego zagrożenia lub zniszczenia wspierają ją jednostki straży pożarnej z Dortmundu i Unny oraz organizacje pomagające osobom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach. 

Straż pożarna pracująca na lądowisku działa zgodnie z wytycznymi organizacji INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO). Organizacja ICAO ustala wymagania dotyczące działań straży pożarnej na wszystkich cywilnych lotniskach na całym świecie. 

W uzasadnionych wypadkach straż pożarna przejmuje zadania polegające na przekazywaniu informacji, np. wyzwalając alarm przeciwpożarowy, wdraża środki techniczne przewidziane na czas pożaru czy świadczy pomoc techniczną. 

Kolejnym ważnym zadaniem jest służba ratunkowa. Strażak odgrywa w tym przypadku rolę ratownika pierwszego kontaktu (przedmedycznego). Oznacza to, że wstępnie zaopatruje on wszelkiego rodzaju rany, unieruchamia kości lub udziela pierwszej pomocy pasażerom, osobom w hali czy współpracownikom. W razie potrzeby przekazuje też pacjentów miejskiemu oddziałowi ratunkowemu, który transportuje ich do szpitala w celu zapewnienia im opieki ambulatoryjnej lub stacjonarnej. Jednostki powietrzne pogotowia ratunkowego otrzymują od straży pożarnej potrzebne im wsparcie techniczne i osobowe.

Ciekawym i obszernym zakresem działań straży pożarnej są jej działania prewencyjne. Straż pożarna uczestniczy w przebudowach na wszystkich ich etapach: od sporządzenia planu do odbioru. Udziela zewnętrznym firmom zezwoleń na prace spawalnicze i w razie potrzeby organizuje przeprowadzenie kontroli zagrożenia pożarem. Najnowocześniejsze urządzenia techniczne, takie jak instalacje tryskaczowe, częściowo testuje także nocą, ponieważ niektórych testów nie można przeprowadzić w trakcie normalnych godzin pracy lotniska. Raz w roku straż organizuje zajęcia instruktażowe dla wszystkich pracowników lotniska z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy są w ich trakcie uczeni, jak posługiwać się gaśnicami lub innymi kluczowymi urządzeniami do ochrony przeciwpożarowej.

Istotnym zadaniem, aczkolwiek nietypowym dla straży pożarnej, jest odstraszanie ptaków. Na żądanie pilotów, wieży kontrolnej lotów lub jednostki kontrolnej na płycie postojowej z drogi startowej przepędzane są pojedyncze ptaki czy całe stada ptaków, które mogłyby zakłócić pracę lub obsługę samolotu.

Nie wszystkie kursy i szkolenia mogą przeprowadzać sami pracownicy lotniska. Specjalistyczne szkolenia organizowane są np. przez szkołę sanitariuszy w Dortmundzie, wyspecjalizowane oddziały zawodowej straży pożarnej w Dortmundzie, inne jednostki lotniskowej straży pożarnej, specjalistów ds. praktycznych ćwiczeń z zakresu ochrony dróg oddechowych i zwalczania pożarów przy stowarzyszeniu Deutsche Montan Technologie (DMT) czy niezależnych wykładowców.

Inne kursy i szkolenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w warunkach lotniskowych odbywają się w jednostce lotniskowej straży pożarnej w Stuttgarcie (ewakuacja samolotów) oraz w Teesside (Wielka Brytania), w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych.

Wszyscy pracownicy z etatowej jednostki straży pożarnej dysponują certyfikatem potwierdzającym umiejętność obsługi lotniskowego systemu łączności radiotelefonicznej w języku niemieckim (BZF II).

Pojazdy lotniskowej straży pożarnej