Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Deklaracja o ochronie danych

Wskazówki dotyczące postępowania z danymi osobowymi

Miło nam, że są Państwo zainteresowani naszą witryną internetową i naszymi pozostałymi kanałami cyfrowymi. Intencją zamieszczonej tutaj deklaracji o ochronie danych osobowych jest między innymi poinformowanie Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych.

Przegląd treści

A. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Przedmiot niniejszej deklaracji o ochronie danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą istotną i bardzo ważną. Dlatego w przedłożonym dokumencie pragniemy szczegółowo poinformować Państwa, jakie dane są zbierane przy okazji odwiedzin naszej witryny internetowej, korzystania z zamieszczonych tam ofert i jak dane te są potem przetwarzane lub wykorzystywane. Ponadto informujemy Państwa o podjętych przez nas towarzyszących środkach bezpieczeństwa pod względem technicznym i organizacyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych, jak np. nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu zainteresowanej osoby, odbywa się zawsze w zgodzie z obowiązującymi postanowieniami prawa o ochronie danych. Intencją niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych jest poinformowanie Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych i wyjaśnienie, o ile przetwarzanie danych dotyczy też Państwa.

Chociaż jako podmiot odpowiedzialny z przetwarzanie danych osobowych podjęliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, internetowy system transmisji danych z zasady może mieć luki bezpieczeństwa, dlatego absolutna ochrona nie może zostać zagwarantowana. Prosimy to uwzględnić podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

2. Definicje

W niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych używane są pojęcia określone przez ustawodawcę w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (w dalszej części zwanym także RODO). RODO mogą Państwo pobrać, korzystając z poniższego linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE (PDF)

Celem naszej deklaracji o ochronie danych jest poinformowanie Państwa w prosty i zrozumiały sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej.

3. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych jest:

Flughafen Dortmund GmbH
Flugplatz 21
44319 Dortmund
Niemcy

skrytka pocztowa 13 02 61
44319 Dortmund

Telefon: +49.231.9213-01
Faks: +49.231.9213-125
E-Mail: service@dortmund-airport.de
Internet: www.dortmund-airport.de

4. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Deggingstraße 40
44141 Dortmund
Niemcy
E-Mail: datenschutz@dortmund-airport.de

5. Usuwanie i blokowanie danych osobowych/okres przechowywania

O ile w rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych nie zawarto odmiennych regulacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych, gromadzone przez nas dane są usuwane, kiedy tylko przechowywanie ich przestaje być konieczne z punktu widzenia celowości ich przeznaczenia, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. Jeżeli dane zainteresowanej osoby nie są usuwane, ponieważ są potrzebne do innych i ustawowo dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Tzn. dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych zainteresowanej osoby, które muszą być przechowywane ze względów określonych prawem handlowym lub podatkowym.

Prawo przewiduje obowiązek przechowywania danych przez sześć lat zgodnie z § 257 ust. 1 Kodeksu Handlowego (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, bilanse roczne, listy handlowe, dowody księgowe) lub przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 Ordynacji podatkowej (książki, zapisy rachunkowe, dowody księgowe, listy handlowe itd.).

6. Prawa osoby zainteresowanej

6.1 Prawo do potwierdzenia

Każda zainteresowana osoba ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych potwierdzenia tego, czy przetwarzane są dane, które jej dotyczą. Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.2 Prawo do informacji

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo w każdej chwili uzyskać nieodpłatnie informację od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie na temat przechowywanych danych osobowych o niej oraz kopię tej informacji. Ponadto osobie zainteresowanej przysługuje prawo do uzyskania następujących danych:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których ujawnione zostały lub jeszcze są ujawniane dane osobowe, zwłaszcza w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych albo, jeśli to nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny albo prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
 • istnienie prawa do złożenia zażalenia w organie nadzorczym
 • jeżeli dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby zainteresowanej: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – pełne informacje o zastosowanej logice oraz zasięg i przewidywane konsekwencje tego rodzaju przetworzenia dla osoby zainteresowanej

Ponadto osobie zainteresowanej przysługuje prawo do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego albo do organizacji międzynarodowej. Jeżeli zachodzi ten przypadek, osobie zainteresowanej przysługuje także prawo do uzyskania informacji o stosownych gwarancjach w związku z przekazaniem.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do informacji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.3 Prawo do sprostowania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawdziwych danych osobowych. Ponadto osobie zainteresowanej przysługuje prawo, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, żądać uzupełnienia niepełnych danych osobowych za pomocą deklaracji uzupełniającej.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.4 Prawo do usunięcia

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać od podmiotu odpowiedzialnego, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zaistnieje którykolwiek z poniższych powodów i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały pozyskane do takich celów albo przetworzone w taki sposób, do jakich nie są już potrzebne.
 • Osoba zainteresowana cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO i gdy brakuje jakiejkolwiek innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba zainteresowana wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, i nie zachodzą żadne nadrzędne uzasadnione powody do przetwarzania albo osoba zainteresowana wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawej unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.
 • Dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

O ile zachodzi choćby jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba zainteresowana pragnie nakazać usunięcie danych osobowych zgromadzonych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych albo do innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pełnomocnik ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik nakaże niezwłoczne zadośćuczynienie żądaniu usunięcia danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, a nasze przedsiębiorstwo jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych, spółka Flughafen Dortmund GmbH przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji podejmie stosowne środki, także technicznego rodzaju, aby poinformować inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych o tym, że osoba zainteresowana zażądała od tych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tychże danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pełnomocnik ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik zarządzi niezbędne działania w danym przypadku.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania, jeżeli pojawi się którakolwiek z poniższych przesłanek:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę zainteresowaną i to za okres, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetworzenie jest niezgodne prawem, osoba zainteresowana odrzuca usunięcie danych osobowych, a zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
 • Podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, jednak osoba zainteresowana potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba zainteresowana wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i pozostaje jeszcze sprawą otwartą, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby zainteresowanej.

O ile występuje któryś z wyżej wymienionych przypadków, a osoba zainteresowana zechce zażądać ograniczenia danych osobowych zgromadzonych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych albo do innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pełnomocnik ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik zarządzi wówczas ograniczenie przetwarzania.

6.6 Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, udostępnione przez osobę zainteresowaną podmiotowi odpowiedzialnemu, w formacie strukturyzowanym, powszechnie stosowanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego. Poza tym osoba zainteresowana ma prawo przekazywać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez jakichkolwiek przeszkód ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu dane osobowe zostały udostępnione, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO, a przetworzenie odbywa się za pomocą metod zautomatyzowanych, o ile przetworzenie nie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ponadto osoba zainteresowana, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO ma prawo domagać się, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jeden podmiot odpowiedzialny drugiemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie ucierpią na tym prawa i swobody innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana w każdej chwili może się zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych ustanowionego przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH lub innego pracownika.

6.7 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litery e lub f RODO. Dotyczy to także profilowania opartego na tych postanowieniach.

W przypadku sprzeciwu spółka Flughafen Dortmund GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie mogła wykazać uzasadnione powody wymuszające przetwarzanie, przeważające nad interesami, prawami i swobodami osoby zainteresowanej, albo przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli spółka Flughafen Dortmund GmbH przetwarza dane osobowe, aby uprawiać reklamę bezpośrednią, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy. Dotyczy to także profilowania, o ile pozostaje ono w związku z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli zainteresowana osoba sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH do celów reklamy bezpośredniej, spółka Flughafen Dortmund GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach.

Oprócz tego osoba zainteresowana ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec dotyczącego jej przetwarzania danych osobowych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH w ekonomicznych lub historycznych celach badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana w każdej chwili może się zwrócić bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub innego pracownika. Ponadto osoba zainteresowana, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, może wykonać swoje prawo do sprzeciwu, korzystając z procedur zautomatyzowanych, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

6.8 Zautomatyzowane decyzje w pojedynczym przypadku łącznie z profilowaniem

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma zagwarantowane przez prawodawcę unijnego prawo nie zostać podporządkowaną decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z ewentualnym profilowaniem, która rodzi wobec niej prawne skutki lub w podobny sposób przynosi jej znaczący uszczerbek, o ile decyzja ta

 • nie jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między zainteresowaną osobą a podmiotem odpowiedzialnym, lub
 • jest dozwolona na podstawie przepisów prawa unijnego lub państw członkowskich, którym podmiot odpowiedzialny podlega, a te przepisy prawa przewidują stosowne środki do obrony praw i swobód oraz uzasadnionych interesów osoby interesowanej lub
 • następuje za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.

Jeżeli decyzja

 • jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między zainteresowaną osobą a podmiotem odpowiedzialnym, lub
 • następuje za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej, spółka Flughafen Dortmund GmbH podejmie stosowne środki, aby ochronić prawa i swobody oraz uzasadnione interesy osoby zainteresowanej, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do przedstawienia własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie dochodzić praw odnośnie do zautomatyzowanych decyzji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.9 Prawo do odwołania zgody w rozumieniu prawa o ochronie danych

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili zwrócić się z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

6.10 Prawo do zażalenia wobec organu nadzorującego ochronę danych

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo złożyć zażalenie w organie nadzorującym ochronę danych z powodu przetwarzania przez nas jej danych osobowych.

7. Podstawa prawna przetwarzania

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w poniższym rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podaje się nic innego, obowiązują następujące regulacje.

Art. 6 I lit. a RODO służy spółce Flughafen Dortmund GmbH za podstawę prawną procesów przetwarzania, przy których konieczne jest uzyskanie zgody na określony cel przetworzenia. Jeżeli przetworzenie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia umowy, której stroną jest zainteresowana osoba, to przetworzenie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania niezbędnych do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, choćby w przypadkach zapytań o nasze usługi i produkty. Jeśli spółka Flughafen Dortmund GmbH podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetworzenia danych osobowych, przetworzenie bazuje na art. 6 I lit. c RODO. W bardziej odosobnionych przypadkach przetworzenie danych osobowych może stać się konieczne, aby ochronić życiowo ważne interesy osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej. W tym przypadku przetworzenie jest oparte na art. 6 I lit. d RODO. Wreszcie procesy przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania danych, które nie są objęte przez żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetworzenie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu spółki Flughafen Dortmund GmbH lub osoby trzeciej, o ile przeważają interesy, prawa podstawowe i swobody podstawowe zainteresowanego. Takie procesy przetworzenia są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały specjalnie wspomniane przez europejskiego prawodawcę (porównaj motyw 47 zdanie 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

8. Uwzględnienie uzasadnionych interesów

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podaje się nic innego, a przetwarzanie danych osobowych bazuje na artykule 6 l lit. f RODO, zachodzi nasz uzasadniony interes w przeprowadzeniu operacji handlowej i realizacji związanego z tym interesu ekonomicznego.

9. Ochrona danych przy używaniu naszych danych kontaktowych

Jeżeli wykorzystują Państwo podawane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe (jak np. nasz adres e-mail lub numer faksu) do nawiązania kontaktu z nami, przekazywane przy tej okazji przez Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko do celu, któremu służyło nawiązanie kontaktu.

Jeżeli powodem nawiązania przez Państwa kontaktu jest zainteresowanie naszymi usługami bądź produktami albo realizacja zawartej z nami umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach nawiązania kontaktu mamy uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przetwarzaniu danych ze względu na zainicjowaną przez Państwa komunikację.

Dane potrzebne do wykonania umowy gromadzimy aż do upłynięcia ustawowych okresów rękojmi i ewentualnych umownych okresów gwarancji. Dane potrzebne według prawa handlowego i podatkowego zachowujemy przez określone ustawą okresy, na ogół dziesięciu lat (por. § 257 Kodeksu handlowego, § 147 Ordynacji podatkowej). Dane przetworzone w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zostają usunięte, kiedy tylko działania te zostaną przeprowadzone i nie dojdzie do zawarcia umowy.

Dane osobowe gromadzone przez nas ze względu na uzasadniony interes są przechowywane aż do chwili osiągnięcia celu, któremu służyło nawiązanie kontaktu. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO i nie służy reklamie bezpośredniej, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Natomiast w przypadku reklamy bezpośredniej mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyny.

Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zgodnie z art. 28 RODO zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych.

10. Ochrona danych przy rekrutacjach i w procesie rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a zatem ze względu na działanie poprzedzające zawarcie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO bądź nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zatrudnianiu pracowników.

Przetworzenie może odbywać się także metodą elektroniczną, np. kiedy kandydat prześle nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład korzystając z poczty e-mail albo naszego formularza kontaktowego. W przypadku zawarcia z kandydatem umowy o pracę, przekazane nam dane zgromadzimy w celu realizacji stosunku zatrudnienia z poszanowaniem przepisów prawa. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po podaniu do wiadomości decyzji odmownej, o ile usunięciu nie stoją naprzeciw inne uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego za przetworzenie. Innym uzasadnionym interesem w tym rozumieniu jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

Ze względu na cyfrową ewidencję wpływających aplikacji odbiorcami przetwarzanych danych osobistych są nasi dostawcy usług IT (zwłaszcza dostawcy usług hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie w rozumieniu art. 28 RODO.

11. Zmiany niniejszych postanowień w sprawie ochrony danych

Spółka Flughafen Dortmund GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień w sprawie ochrony danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Na stronie internetowej zawsze jest dostępna aktualna wersja. Prosimy o systematyczne odwiedzanie strony internetowej i dowiadywanie się o obowiązujących postanowieniach w sprawie ochrony danych.

B. Szczególne postanowienia w sprawie przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

1. Pozyskiwanie i wykorzystywanie Państwa danych

Zakres i sposób pozyskiwania i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową tylko w celu uzyskania informacji, czy korzystają z oferowanych przez nas usług, jak np. zamówienie newslettera czy zabukowanie miejsca parkingowego i ewentualnie dokonują rejestracji.

2. Używanie do celów informacyjnych/dane pobierane/pliki cookie

(1) W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a więc gdy np. nie dokonują Państwo zabukowania za pośrednictwem naszej strony internetowej ani nie przekazują nam jakichkolwiek innych informacji, pozyskujemy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie pozyskujemy wyłącznie wymienione poniżej dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby pokazać Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Dane przetworzone zgodnie z ust. 1 niniejszego przepisu są przechowywane w podanych celach na okres maks. 30 dni, a potem zostają usunięte.

(3) Oprócz wyżej wymienionych danych, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Dzieje się to ze względu na nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane i zapisywane na Państwa dysku twardym przez używaną przez Państwa przeglądarkę, za pośrednictwem których do jednostki instalującej cookie (w tym przypadku do nas) docierają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do ogólnego podnoszenia atrakcyjności i wydajności oferty internetowej dla użytkownika.

(4) Używanie plików cookie:

a) Nasza strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookie, których zasięg i sposób działania objaśniane są w dalszej części:

 • cookie sesyjne (b)
 • cookie stałe (c).

b) Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie, kiedy zamykają Państwo przeglądarkę. Zaliczają się do nich w szczególności cookie sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki któremu można przyporządkować różne zapytania wspólnej sesji Państwa przeglądarki. Umożliwia to ponowne rozpoznanie Państwa komputera, kiedy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesyjne są usuwane z chwilą wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są w automatyczny sposób usuwane po wyznaczonym czasie, który może się różnić w zależności od stosowanego pliku cookie i wynosić wiele lat. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki mogą Państwo konfigurować wedle swoich życzeń i np. odrzucić akceptację zewnętrznych plików cookie (third-party-cookie) lub wszystkich bez wyjątku. Zwracamy uwagę, że ewentualnie mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich funkcji tej strony internetowej.

e) Używamy plików cookie, aby móc Państwa zidentyfikować przy kolejnych odwiedzinach, jeżeli dysponują Państwo kontem na naszej stronie. W innym przypadku musieliby się Państwo logować od nowa przy każdych odwiedzinach.

(5) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

3. Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO- Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) Google Analytics, stosuje usługę analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC. Google LLC znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043) i jest certyfikowana na mocy amerykańsko-europejskiej konwencji ochrony danych „Privacy Shield“, która zapewnia przestrzeganie norm prywatności obowiązujących w UE.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Używamy dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych poprzez "Google Analytics". Dodatek ten jest wykorzystywany przez Google do skrócenia i utajniania adresu IP połączenia internetowego danej/zainteresowanej osoby, jeśli dostęp do naszych stron internetowych odbywa się z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów online, które pokazują nam aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie na urządzeniu końcowym danej osoby. Gdy plik cookie jest ustawiony, Google jest w stanie przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej. Po każdorazowym wywołaniu jednej z poszczególnych stron naszej strony internetowej, na której zintegrowany został komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa na urządzeniu końcowym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przekazanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które Google wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji.

Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której powstał dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane do Google i jej firm partnerskich. Te dane osobowe są przechowywane przez Google przez 14 miesięcy. Google może ewentualnie przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu i uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu dana osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ten dodatek- Browser-Add-On do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą, JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest przez Google uważana jako sprzeciw. Jeżeli dane zostaną później usunięte, sformatowane lub nowo zainstalowane na urządzeniu końcowym danej osoby, osoba zainteresowana musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub przez inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub reaktywowany.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z aktualną polityką prywatności Google, odwiedź strony https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Więcej szczegółowych informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

4. Google Ads 

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) Google stosuje na naszej stronie internetowej „Google Ads“ (wcześniej „Goolge AdWords“) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Google Ads to internetowy serwis reklamowy, który umożliwia reklamodawcom obsługę reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Reklama Google Ads umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie słów kluczowych w celu wyświetlenia ogłoszenia w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik pobierze odpowiedni wynik wyszukiwania z wyszukiwarki Google.

Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC. Google LLC znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043) i jest certyfikowana na mocy amerykańsko-europejskiej konwencji ochrony danych „Privacy Shield“, która zapewnia przestrzeganie norm prywatności obowiązujących w UE.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Celem Google Ads jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, Google Inc. zapisze tzw. plik cookie konwersji na urządzeniu końcowym danej osoby, który traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie konwersji jeszcze nie wygasł, jest on używany do śledzenia, czy niektóre podstrony na naszej stronie internetowej były odwiedzane. Zarówno my, jak i Google możemy użyć pliku cookie konwersji do śledzenia, czy osoba, która przyszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy wygenerowała obrót, tzn. zrealizowała lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zbierane za pomocą pliku cookie do konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam, tj. do określenia sukcesu lub porażki poszczególnych reklam oraz do optymalizacji naszych reklam na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google nie otrzymują od Google żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Conversion-Cookies - cookie służący do konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane do Google. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może w pewnych okolicznościach przekazywać te dane osobowe osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie Conversion-Cookie - cookie (ciasteczka) konwersji na urządzeniu końcowym danej osoby. Ponadto, cookie już ustawione przez Google Ads można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie związanej z zainteresowaniami Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam wymaganych ustawień.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z aktualną polityką prywatności Google, odwiedź https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. Usługi Google Re/Marketing

 Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) Google Analytics, stosujemy usługi marketingu i remarketingu (w skrócie „Google-Marketing-Services”) z Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC. Google LLC znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043) i jest certyfikowana na mocy amerykańsko-europejskiej konwencji ochrony danych „Privacy Shield“, która zapewnia przestrzeganie norm prywatności obowiązujących w UE.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Usługi marketingowe Google pozwalają nam na wyświetlanie reklam dla użytkowników i na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby pokazać użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownik widzi reklamy produktów, które go interesują na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, gdy odwiedzasz nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google wykonuje kod bezpośrednio z Google i (re)marketingowe tagi (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako "web beacons") są włączone do strony internetowej. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie można również korzystać z porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym odnotowywane są strony internetowe, które użytkownik odwiedza, które treści go interesują i które oferuje, ponadto informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odnośniki do stron internetowych, czas odwiedzin, jak również dalsze informacje o korzystaniu z oferty online. Zapisywany jest również adres IP użytkownika, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skrócony i tylko w wyjątkowych przypadkach całkowicie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych usług Google. Google może również łączyć powyższe informacje z informacjami z innych źródeł. Jeżeli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą być wyświetlane reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika.

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza, na przykład, nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, reklamy nie są administrowane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tego pseudonimu. Informacje zbierane przez Google Marketing Services na temat użytkowników są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Możemy również wykorzystać "Google Tag Manager"- menadżera tagami Google do integracji i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads, polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy

Jeśli chcesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Google Marketing Services, możesz skorzystać z ustawień i opcji opt-out oferowanych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.

6. Mapy Google

Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie efektywnym zaprojektowaniem naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, korzystamy z wtyczki usługi internetowej Google Maps na naszej stronie internetowej. OPERATOR Google Maps jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC. Google LLC znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043) i jest certyfikowana na mocy amerykańsko-europejskiej konwencji ochrony danych „Privacy Shield“, która zapewnia przestrzeganie norm prywatności obowiązujących w UE.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Podczas korzystania z Google Maps na naszej stronie internetowej, informacje o korzystaniu z tej strony internetowej i Państwa adres IP są przekazywane do serwera Google w USA i również przechowywane na tym serwerze. Nie znamy dokładnej zawartości przesyłanych danych, ani ich wykorzystania przez Google. W tym kontekście firma zaprzecza łączeniu danych z informacjami z innych usług Google i gromadzenia danych osobowych. Google może jednak przekazywać te informacje osobom trzecim. Jeśli wyłączysz Javascript w swojej przeglądarce, uniemożliwisz działanie Map Google. Jednak w takim przypadku nie będziesz mógł skorzystać z mapy wyświetlanej na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przez Google w sposób opisany powyżej. Więcej informacji na temat przepisów o ochronie danych i warunków korzystania z Google Maps można znaleźć tutaj: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

7. Google reCAPTCHA 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA. Operatorem usługi Google reCaptcha jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Google Ireland Limited jest spółką powiązaną z Google LLC. Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) i ma certyfikat zgodnie z umową o ochronie prywatności w Stanach Zjednoczonych, która zapewnia zgodność z unijnymi standardami ochrony prywatności. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Zapytanie za pośrednictwem Google reCAPTCHA służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowane, mechaniczne przetwarzanie. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym celu dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. W państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Twój pełny adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przesyłany pełny adres IP i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi reCaptcha nie jest łączony z innymi danymi Google. Twoje dane mogą być również przekazywane do USA.

Aktywując zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO). Zgodę można odwołać w każdej chwili bez wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody aż do odwołania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA i związanego z tym oświadczenia o prywatności, odwiedź stronę: https://www.google.com/privacy/ads/

8. New Relic

Ze względu na własne uzasadnione interesy (tzn. interes analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) używamy wtyczki serwisu analizy sieciowej New Relic. Usługa oferowana przez New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA.

New Relic posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

Pozwala uzyskać raporty statystyczne dotyczące szybkości ładowania strony internetowej. Dzięki wtyczce system New Relic otrzymuje informacje o aktywności użytkownika na danej stronie z oferty. W tym celu New Relic gromadzi dane systemowe dotyczące zastosowanych wtyczek, przeglądarek oraz sprzętu i oprogramowania, a także dane o czasie użytkowania, tak zwane dane wytworzone przez aplikację, przy czym na stronach internetowych są stosowane pliki cookie. Jeśli są Państwo zalogowani w systemie New Relic jako użytkownik, New Relic może przypisać wizytę do obecnego konta. Jeśli nie są Państwo członkiem New Relic, system może uzyskać informacje o adresie IP i zapisać go. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez New Relic, a także opcje ustawień do ochrony danych osobowych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności New Relic.

Jeśli są Państwo członkami New Relic i nie wyrażają zgody, aby system gromadził Państwa dane osobowe na naszych stronach w celu powiązania ich w systemie New Relic z zapisanymi danymi członkostwa, należy wylogować się z New Relic przed wejściem na nasze strony internetowe.

8. Facebook Custom Audiences i narzędzia marketingowe Facebooka

W ramach naszej oferty internetowej ze względu na nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej używany jest tzw. „piksel” sieci społecznościowej Facebook, administrowanej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź jeśli mają Państwo siedzibę na terenie UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

Za pomocą piksela Facebook ma możliwość wyznaczyć odwiedzających naszą ofertę internetową jak grupę docelową ogłoszeń (tzw. „Facebook-Ads”). Wobec tego instalujemy piksel Facebooka, aby włączone przez nas Facebook-Ads wyświetlać tylko takim użytkownikom Facebooka, którzy okazali też zainteresowanie naszą ofertą internetową lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przesyłamy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą piksela Facebooka pragniemy też zapewnić, aby nasze Facebook-Ads odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie działały drażniąco na odbiorcę. Ponadto za pomocą piksela Facebooka możemy analizować skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku, widząc, czy użytkownicy po kliknięciu reklamy na Facebooku zostali przekierowani na naszą stronę internetową (tzw. „Conversion“).

Dodatkowo strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Custom Audiences portalu społecznościowego Facebook Inc. (Facebook). Dzięki temu na profilach użytkowników portalu Facebook lub innych, którzy odwiedzili stronę, są wyświetlane spersonalizowane reklamy (Facebook-Ads). Tym samym definiujemy zainteresowanie reklamą wśród użytkowników, doskonaląc naszą stronę internetową.

Aby zapobiec rejestracji swoich danych za pomocą piksela Facebooka na naszej stronie internetowej, proszę kliknąć poniższy link: Facebook opt-out Wskazówka: Kiedy klikną Państwo ten link, na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu „opt-out”. Po usunięciu plików cookie w swojej przeglądarce muszą Państwo ponownie kliknąć ten link. Poza tym opt-out obowiązuje tylko w obrębie używanej przez Państwa przeglądarki i tylko w obrębie naszej domeny sieciowej, na której link został kliknięty.

Oprócz tego mogą Państwo sprzeciwić się używaniu plików cookie służących pomiarowi zasięgu i celom reklamowym, korzystając ze strony dezaktywacyjnej Inicjatywy na rzecz reklamy sieciowej (http://optout.networkadvertising.org/) i dodatkowo amerykańskiej strony internetowej (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

9. Integracja filmów z YouTube

Zintegrowaliśmy na naszej stronie internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO do prezentacji naszych usług przez media audiowizualne komponenty YouTube, które są przechowywane na http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są zintegrowane w "trybie rozszerzonej ochrony danych", tzn. żadne dane o Pani/Panu jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Tylko podczas odtwarzania filmów wideo będą przesyłane dane wymienione poniżej. Nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych.

Operatorem youtube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Google Ireland Limited jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google LLC. Google LLC znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043) i jest certyfikowana na mocy amerykańsko-europejskiej konwencji ochrony danych „Privacy, Shield”, która zapewnia przestrzeganie norm prywatności obowiązujących w UE.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto zostaną przekazane dane określone w pkt. B. nr 2 ust. 1 niniejszej deklaracji o ochronie danych. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na które jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany do Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej, aby sprostać Twoim potrzebom. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działalności na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z YouTube.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w Polityce Prywatności. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Reklama przez TripleDouble U

Reklama na tej stronie internetowej jest optymalizowana pod kątem prognozowanego zainteresowania częściowo przez anonimowe pozyskiwanie i przetwarzanie Państwa charakterystyki użytkownika. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Umożliwiają one ponowne rozpoznanie użytkownika, nie pozwalając jednak na osobistą identyfikację użytkownika. Aby zoptymalizować reklamę dla Państwa na podstawie Państwa zainteresowań jako użytkowników, zezwoliliśmy wymienionym poniżej przedsiębiorstwom na gromadzenie i wykorzystywanie wymienionych wyżej danych użytkowania:

TripleDoubleU GmbH
Albert-Einstein-Ring 21
22761 Hamburg

Netpoint Media GmbH
Rheinallee 60
55283 Nierstein

Z platformy One (AOL)/Oath korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą platformy ONE jest firma Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia. ONE stosuje technologie, aby dostarczyć treści reklamowe dostosowane do Państwa zainteresowań. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: https://policies.oath.com/ie/pl/oath/privacy/index.html 
Łącze do funkcji opt-out: https://policies.oath.com/ie/pl/oath/privacy/controls/index.html
Podstawą prawną do korzystania z technologii ONE (AOL)/Oath oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Z platformy AppNexus korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą platformy AppNexus jest firma AppNexus Inc, 28 West 23rd Street, Floor 4, Nowy Jork, NY 10010,USA. AppNexus stosuje technologie, aby dostarczyć dostosowane do Państwa zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: https://www.appnexus.com/candidate-privacy-policy
Łącze do funkcji opt-out: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices
Podstawą prawną do korzystania z technologii AppNexus oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Z platformy Yieldlab  korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą platformy Yieldlab jest firma Yieldlab AG, Colonaden 41, 20354 Hamburg, Niemcy. Yieldlab stosuje technologie, aby dostarczyć dostosowane do Państwa zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: http://www.yieldlab.de/meta-navigation/datenschutzerklaerung/
Łącze do funkcji opt-out: http://www.yieldlab.de/elements/privacy/
Podstawą prawną do korzystania z technologii Yieldlab oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych i interesujących dla użytkownika treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych.

Z platformy AdForm korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą platformy AdForm jest firma AdForm GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Niemcy. Adform stosuje technologie, aby dostarczyć dostosowane do Państwa zainteresowań treści reklamowe.  
Łącze do wskazówek o ochronie danych: https://site.adform.com/privacy-center/overview
Łącze do funkcji opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ 
Podstawą prawną do korzystania z technologii AdForm oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Z platformy SmartAdServer  korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą platformy SmartAdServer jest firma SmartAdSercer GmbH, Mehringdamm 33. 10961 Berlin, Niemcy. SmartAdServer stosuje technologie, aby dostarczyć Państwu dostosowane do zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: http://smartadserver.de/unternehmen/unsere-datenschutzerklarung/
Łącze do funkcji opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
Podstawą prawną do korzystania z technologii SmartAdServer oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych i interesujących dla użytkownika treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych.

Z platformy Criteo  korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą jest Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Criteo stosuje technologie, aby dostarczyć dostosowane do Państwa zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: https://www.criteo.com/de/privacy/ 
Łącze do funkcji opt-out: https://www.criteo.com/de/privacy/ 
Podstawą prawną do korzystania z technologii Criteo oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Z platformy OpenX  korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą jest OpenX Technologies Inc, 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, CA 91101, USA. OpenX stosuje technologie, aby dostarczyć dostosowane do Państwa zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Łącze do funkcji opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/
Podstawą prawną do korzystania z technologii OpenX oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Z platformy IndexExchange  korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą jest Index Exchange, 74 Wingold Ave, Toronto, Ontario, M6B1p5, Kanada. IndexExchange stosuje technologie, aby dostarczyć Państwu dostosowane do zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: http://www.indexexchange.com/privacy/
Łącze do funkcji opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Podstawą prawną do korzystania z technologii OpenX oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Z platformy Rubicon  korzystają klienci rynku reklamy cyfrowej, TripleDoubleU GmbH i Netpoint Media GmbH. Dostawcą jest Rubicon Project Inc., 12181 Bluff Creek Drive, Playa Vista, CA 90094, USA. Rubicon stosuje technologie, aby dostarczyć Państwu dostosowane do zainteresowań treści reklamowe. 
Łącze do wskazówek o ochronie danych: https://rubiconproject.com/privacy//
Łącze do funkcji opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
Podstawą prawną do korzystania z technologii OpenX oraz związanego z tym gromadzenia danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży prezentowanie w funkcjonalny sposób przyjaznych dla użytkownika i interesujących treści oraz przedstawianie ofert na naszych stronach internetowych. 

Strony trzecie 
Ponadto może mieć miejsce sytuacja, w której inni dostawcy technologii będą gromadzić w celach promocyjnych informacje związane z wyświetlaniem reklam. (Częstotliwość wyświetlania banerów reklamowych, pomiary widoczności czy akceptacja przestrzeni reklamowej, kliknięcia baneru reklamowego itp.). Takie informacje są uzyskiwane za pomocą plików cookie.  Istnieje możliwość zablokowania plików cookie przez zmianę ustawień przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki można również usunąć już zapisane pliki cookie. Jeżeli nie akceptują Państwo plików cookie, korzystanie z usług naszej witryny może nie być w pełni możliwe. 

Więcej informacji na temat plików cookie można również znaleźć w poniższym portalu konsumenckim. Można je tam także globalnie kontrolować. Można tam również przeglądać stan aktywacji dotyczący narzędzi stosowanych przez różnych dostawców oraz sprzeciwić się gromadzeniu lub wykorzystywaniu swoich danych przy użyciu tych narzędzi:

http://www.meine-cookies.org
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement
http://optout.networkadvertising.org
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych bazuje zatem na naszym uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 6 ust. 1 f. RODO w prezentacji dostosowanej do użytkownika reklamy na naszej stronie internetowej. Dalsze informacje na ten temat – oraz możliwości dezaktywacji dedykowanej reklamy – znajdą Państwo we wskazówkach o ochronie danych partnera naszego agenta handlowego TripleDoubleU: https://www.netpoint-media.de/technik/datenschutz.

11. AWIN AG

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie ze względu na swój uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ekonomicznym użytkowaniu swojej oferty online zainstalował na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa AWIN. AWIN to niemiecka sieć partnerska oferująca marketing partnerski (affiliate).

Marketing partnerski to internetowa forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym merchants (handlowcy) lub advertiser (reklamodawcy), wyświetlanie reklamy, najczęściej wynagradzanej prowizjami za kliknięcia lub za sprzedaż, na stronach internetowych podmiotów trzecich, czyli partnerów handlowych zwanych także affiliates lub publishers. Merchant udostępnia za pośrednictwem sieci partnerskiej narzędzia reklamowe, czyli baner reklamowy lub inne odpowiednie narzędzia reklamy internetowej, które następnie są umieszczane przez partnera (affiliate) na własnych stronach internetowych lub są reklamowane z wykorzystaniem innych kanałów, choćby keyword advertising lub marketingu e-mailowego.

Administratorem sieci AWIN jest spółka AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.

AWIN instaluje pliki cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już wcześniej. Tracking cookie firmy AWIN nie gromadzi żadnych danych osobowych. Gromadzone są jedynie numer identyfikacyjny partnera (affiliate), czyli partnera reklamowanego potencjalnym klientom, oraz numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i klikanego narzędzia reklamowego. Celem gromadzenia tych danych jest obsługa płatności prowizji między handlowcem (merchant) a partnerem (affiliate) dokonywanych za pośrednictwem sieci partnerskiej, czyli AWIN.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak przedstawiono wyżej, dzięki odpowiedniemu ustawieniu używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu cookie przez AWIN w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Oprócz tego zainstalowane już przez AWIN pliki cookie w każdej chwili można usunąć, korzystając z przeglądarki internetowej lub innego programu.

Obowiązujące postanowienia w sprawie ochrony danych przez AWIN są dostępne pod adresem https://www.awin.com/pl/nota-prawna.

12. Program partnerski Booking.com

Dla naszych uzasadnionych interesów (tj. wykorzystania naszego serwisu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Booking.com, który został stworzony w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pośrednictwem którego poprzez umieszczenie reklam i linków do Booking.com można zarabiać poprzez zwrot kosztów reklamy (tzw. system partnerski). Booking.com wykorzystuje pliki cookie do śledzenia pochodzenia rezerwacji. Pozwala to booking.com rozpoznać, że kliknięcie łącza partnerskiego na naszej stronie internetowej, a następnie dokonania rezerwacji w Booking.com.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu booking.com o ochronie danych osobowych: https://www.booking.com/content/privacy.de.html.

13. Program partnerski Get Your Guide

Dla naszych uzasadnionych interesów (tj. wykorzystania naszego serwisu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Get Your Guide. Reklamy i łącza na naszej stronie odsyłają do strony Get Your Guide i dzięki nim możemy zarabiać poprzez zwrot kosztów reklamy (tzw. system partnerski). Get Your Guide wykorzystuje pliki cookie do śledzenia pochodzenia rezerwacji. Pozwala to Get Your Guide rozpoznać kliknięcie łącza partnerskiego na naszej stronie internetowej, a następnie dokonania zakupu na GetYourGuide.de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Get Your Guide i możliwości sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Get Your Guide o ochronie danych osobowych: https://www.getyourguide.de/privacy_policy.

14. Korzystanie z ofert na naszej stronie internetowej

Natomiast w przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jak choćby odpłatne rezerwacje w naszym sklepie internetowym lub zamówienie newslettera, konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w poniższych regulacjach.

14.1 Przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy

(1) Państwa dane osobowe, udostępnione nam przez Państwa w trakcie procesu rezerwacji, są potrzebne do zawarcia umowy z nami (np. informacje o partnerze handlowym) bądź niezbędne z punktu widzenia prawa (np. przepisów podatkowych). Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z Państwem. W przypadku niektórych procesów płatności potrzebujemy niezbędnych danych płatniczych, aby przekazać je działającemu na nasze zlecenie dostawcy usług płatniczych.

Jeśli przed zawarciem umowy przez pocztę elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego zwrócą się Państwo do nas z zapytaniem lub dokonają rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetworzymy uzyskane tą drogą dane w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy i odpowiemy np. na Państwa pytania dotyczące naszych usług bądź produktów.

Mogą też Państwo z własnej woli założyć konto klienta, przez które możemy gromadzić Państwa dane z myślą o dalszych zakupach w przyszłości. W przypadku założenia konta pod nazwą „Moje konto” podawane przez Państwa dane są przechowywane z możliwością odwołania. Wszystkie pozostałe dane, łącznie z Państwa kontem użytkownika, mogą Państwo zawsze usunąć w strefie klienta.

Przetwarzanie wprowadzanych przez Państwa danych odbywa się zatem w celu wypełnienia umowy bądź przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO i w celu wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(2) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług płatniczych, wysyłkowych, IT (zwłaszcza hostingu), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

(3) Dane potrzebne do wykonania umowy gromadzimy, aż do upłynięcia ustawowych okresów rękojmi i ewentualnych umownych okresów gwarancji. Dane potrzebne według prawa handlowego i podatkowego zachowujemy przez określone ustawą okresy, na ogół dziesięciu lat (por. § 257 Kodeksu handlowego, § 147 Ordynacji podatkowej). Dane przetworzone w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zostają usunięte, kiedy tylko działania te zostaną przeprowadzone i nie dojdzie do zawarcia umowy.

14.2 Formularze kontaktowe

(1) W przypadku dobrowolnego korzystania z naszych formularzy kontaktowych są Państwo proszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, swojego adresu e-mailowego, ewentualnie swojego numeru telefonu oraz powodu zapytania/nawiązania kontaktu (wiadomości). Informacją obowiązkowo podawaną przy zapytaniu jest jedynie Państwa adres e-mail. Informacje są pozyskiwane i zapisywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

(2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące naszych serwisów bądź ofert i udowodnieniu możliwego nadużycia użytego w tym celu adresu e-mailowego.

(3) Udzielone przez Państwa przy użyciu formularza kontaktowego informacje gromadzimy tylko do momentu osiągnięcia celu, jakiemu służyło Państwa zapytanie. Pozostałe dane osobowe, zgromadzone zgodnie z ust. 1, gromadzimy maksymalnie przez jeden miesiąc po otrzymaniu potwierdzenia.

(4) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

14.3 Newsletter

(1) Wyrażając swoją zgodę i podając swój adres e-mail mogą Państwo zaabonować nasz newsletter, z którego będą się Państwo dowiadywać o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary bądź usługi są wymienione w deklaracji zgody. Informacją obowiązkową niezbędną do przesyłania newslettera jest jedynie Państwa adres e-mail.

(2) Do logowania do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po zalogowaniu przesyłamy Państwu wiadomość e-mail na podany adres poczty elektronicznej, w której prosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo przesłania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojego zgłoszenia w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto zapisujemy użyte przez Państwa adresy IP i czasy logowania i potwierdzenia. Celem procedury jest możliwość udowodnienia Państwa logowania i ewentualnego wyjaśnienia możliwego nadużycia Państwa danych osobowych. Po Państwa potwierdzeniu zamówienia newslettera zapisujemy udzielone przez Państwa informacje zgodnie z ust. 2 w celu przesłania newslettera i udowodnienia możliwego nadużycia Państwa adres e-mailowego zgodnie z ust. 2.

(3) Ponadto przeprowadzamy pomiar skuteczności, załączając do każdego newslettera tzw. „web-beacon”, tzw. plik rozmiaru jednego piksela, który jest pobierany przy otwieraniu newslettera z naszego serwera. W ramach tego pobrania pozyskiwane są dane o używanej przez Państwa przeglądarce, ID kliknięcia, które dostarcza informacji o Państwa adresie e-mailowym i konkretnym e-mailingu, Państwa adres IP lub nazwa domeny oraz czas pobrania. Informacje te są używane do technicznego udoskonalania serwisu na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich nawyków na podstawie miejsc ich pobierania (które można ustalić za pomocą adresu IP) lub czasów odwiedzin. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Informacje te można wprawdzie ze względów technicznych przyporządkować poszczególnym odbiorcom newslettera. Jednak obserwowanie pojedynczych użytkowników nie jest naszym celem. Analizy służą nam raczej do rozpoznania nawyków naszych użytkowników i dopasowania naszych treści do nich lub przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a odnośnie do danych przetwarzanych wg ust. 2 nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udowodnieniu możliwego nadużycia używanego do tego adresu e-mailowego.

(5) Swoją zgodę na przesyłanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili cofnąć i zrezygnować z jego zamawiania. Oświadczenie o cofnięciu zgody mogą Państwo złożyć, klikając link udostępniany w każdym e-mailu z newsletterem albo w wiadomości e-mail na adres newsletter@dortmund-airport.de albo w wiadomości wysłanej na podane w stopce redakcyjnej dane kontaktowe.

(6) Państwa adres e-mail, na który wysyłany będzie newsletter, jest gromadzony tylko na czas dobrowolnego zalogowania. Pozostałe dane zgromadzone wg ust. 1 zostaną przez nas usunięte najpóźniej po upływie jednego miesiąca od Państwa wylogowania.

(7) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

14.4 Rejestrowanie i używanie naszych portali DTMinside i DTMaviation Club

(1) Osoba zainteresowana ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej spółki Flughafen Dortmund GmbH, podając dane osobowe i potwierdzając przewidziane do tego warunki użytkowania określonych portali, jak np. DTMinside czy DTMaviation Club. To, które dane osobowe zostaną przekazane spółce Flughafen Dortmund GmbH, zależy od kwestionariusza wykorzystywanego do rejestracji.

(2) Rejestracja osoby zainteresowanej przy dobrowolnym podaniu danych osobowych służy spółce Flughafen Dortmund GmbH do oferowania zainteresowanemu przedsiębiorstwu treści lub świadczeń, które ze względu na naturę rzeczy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom, a zatem służy przeprowadzeniu działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO bądź naszemu uzasadnionemu interesowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmieniać dane osobowe podane przy rejestracji lub nakazać całkowite usunięcie z bazy danych podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

(3) Ponadto w efekcie rejestracji na naszej stronie internetowej gromadzony jest adres IP przydzielony osobie zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data oraz godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych odbywa się ze względu na nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO, gdyż tylko tak można zapobiec nadużywaniu naszych serwisów, a w razie potrzeby dane te umożliwią naświetlenie popełnionych czynów przestępczych. W tym sensie gromadzenie tych danych jest dla nas niezbędne do zabezpieczenia. Dane te gromadzimy maksymalnie przez jeden miesiąc po rejestracji.

(4) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zgodnie z art. 28 RODO.

(5) Flughafen Dortmund GmbH w każdej chwili udzieli osobie zainteresowanej informacji o tym, jakie dane osobowe zostały o niej zgromadzone. Ponadto na życzenie lub wskazanie osoby zainteresowanej spółka Flughafen Dortmund GmbH sprostuje lub usunie dane osobowe, o ile nie staną temu na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. W tej sprawie osobie zainteresowanej służą jako osoby kontaktowe pełnomocnik ds. ochrony danych, wymieniony z nazwiska w deklaracji o ochronie danych oraz wszyscy pracownicy spółki Flughafen Dortmund GmbH.

15. Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej nie są używane „wtyczki społecznościowe”. Udostępniamy jedynie linki do następujących „serwisów społecznościowych”:

Facebook

Dostawca usługi: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Facebook: www.facebook.com/help Możliwości ochrony prywatności w serwisie Facebook znajdą Państwo pod adresem: www.facebook.com/policy.

YouTube

Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Google: https://www.google.com/privacy Możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/dashboard.

Twitter

Dostawca usługi: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Twitter: https://www.twitter.com/privacy Możliwości ochrony swojej prywatności znajdą Państwo na stronie: https://www.twitter.com/settings.

Xing

Dostawca usługi: XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone w postanowieniach w sprawie ochrony danych, które są dostępne na stronie https://www.xing.com/privacy, informują one o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Xing. Ponadto Xing opublikował wskazówki o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Instagram

Dostawca usługi: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 9402, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

16. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne ze stanem techniki, aby zapewnić dotrzymywanie przepisów prawa o ochronie danych i tym samym chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych.

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zakodowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

C. Specjalna deklaracja w sprawie używania optycznych systemów monitorujących (wideo) na terenie portu lotniczego w Dortmundzie

Powyższe ogólne wskazówki o ochronie danych są następująco uzupełniane i objaśniane w odniesieniu do używania techniki wideo w naszych obiektach.

Systemy wideo są wykorzystywane przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH i służby działające w obiektach portu lotniczego. Spółka Flughafen Dortmund GmbH jest odpowiedzialna jedynie za wykorzystywaną przez siebie część danych wideo.

1.1 Gromadzenie i wykorzystywanie

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • w celu ochrony przed przemocą wobec klientów, pasażerów i pracowników,
 • w celu ochrony przed przemocą wobec naszych obiektów i instalacji,
 • w celu poprawy ścigania przestępstw poprzez zabezpieczenie dowodów wandalizmu, uszkodzenia mienia, kradzieży i innych działań karalnych,
 • w celu zagwarantowania technicznego bezpieczeństwa lotu (pasażerów),
 • w celu wyegzekwowania roszczeń odszkodowawczych.

1.2 Podstawy prawne przetworzenia

Przetworzenie i korzystanie jest konieczne do osiągnięcia wymienionych celów i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO i § 4 Federalnej ustawy o ochronie danych 2018.

1.3 Uwzględnienie uzasadnionych interesów

Uzasadnionymi interesami podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO są:

 • obrona miru domowego
 • prewencja ścigania przestępstw

1.4 Odbiorcy danych osobowych

Dane są wydawane tylko na żądanie służb powołanych do ścigania przestępstw (policja, prokuratura i sądy).

1.5 Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 14 dni.

1.6 Obrona praw osoby zainteresowanej

Dane obrazowe naszych systemów wideo zawierają dane osobowe, których jednak sami nie jesteśmy w stanie przyporządkować. Proszę pamiętać, że każdy dostęp do tych danych stanowi ingerencję w prawa osobiste osób widocznych na zdjęciach. Aby skorzystać z kwalifikujących się tutaj praw do informacji, do ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia danych, konieczne jest zarządzenie prawne, które umożliwi nam dostęp do danych w tych celach. Prawo do usunięcia danych realizujemy w ramach ograniczenia przechowywania danych. Sprostowanie danych wideo nie jest możliwe.