Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Deklaracja o ochronie danych

Wskazówki dotyczące postępowania z danymi osobowymi

Miło nam, że są Państwo zainteresowani naszą witryną internetową i naszymi pozostałymi kanałami cyfrowymi. Intencją zamieszczonej tutaj deklaracji o ochronie danych osobowych jest między innymi poinformowanie Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych.

Przegląd treści

A. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Przedmiot niniejszej polityki prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas istotną i bardzo ważną kwestią. W związku z tym chcielibyśmy szczegółowo poinformować Państwa o tym, jakie dane są zbierane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, w jaki sposób są tam wykorzystywane nasze oferty i jak są one przetwarzane lub wykorzystywane przez nas. Ponadto poinformujemy Państwa o towarzyszących środkach ochronnych, które podjęliśmy w zakresie technicznym i organizacyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych pragniemy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także, o ile przetwarzanie danych będzie miało wpływ na Państwa i chcielibyśmy udzielić Państwu wyjaśnień.

Chociaż my, jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, transmisja danych przez Internet może w zasadzie mieć luki bezpieczeństwa. Nie można zatem zagwarantować absolutnej ochrony. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

2. Definicje

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosuje się terminy, które zostały określone przez prawodawcę w podstawowym rozporządzeniu o ochronie danych (zwanym dalej również RODO). RODO można pobrać z poniższego linku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL (PDF)

Celem naszej polityki prywatności jest informowanie Państwa w prosty i zrozumiały sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej.

3. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych jest:

Flughafen Dortmund GmbH
Flughafenring 11
44319 Dortmund
Niemcy

skrytka pocztowa 13 02 61
44312 Dortmund

Faks: +49.231.9213-125

4. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Deggingstraße 40
44141 Dortmund
Niemcy
E-Mail: datenschutz@dortmund-airport.de

5. Usuwanie i blokowanie danych osobowych/okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie zostało to wyraźnie zaznaczone, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a obowiązek prawny zatrzymania danych nie będzie kolidował z usunięciem. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane te są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych osoby, której dane dotyczą, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi przechowywanie trwa sześć lat zgodnie z § 257 ust. 1 kodeksu handlowego (księgi handlowe, rejestry, inwentaryzacje, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dowody księgowe itp.) oraz dziesięć lat zgodnie z § 147 ust. 1 ordynacji podatkowej (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dowody księgowe, pisma handlowe i biznesowe itp.)

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym członkiem personelu administratora danych.

6.2 Prawo do informacji

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do uzyskania w każdej chwili i bezpłatnie od administratora danych informacji o dotyczących jej danych osobowych oraz do jej kopii. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do dostępu do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
 • jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
 • istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia odnoszących się do nich danych osobowych lub prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez administratora danych
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą:
 • wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki tego procesu oraz jego zakresu i zamierzonych skutków dla osoby, której dane dotyczą.

Podmiot danych ma również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich gwarancji związanych z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym członkiem personelu administratora danych.

6.3 Prawo do korekty danych

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym członkiem personelu administratora danych.

6.4 Prawo do usuwania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie, której dokonano przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane bezprawnie.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby jej dane osobowe przechowywane przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych. Inspektor ochrony danych osobowych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie zrealizowany.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, a nasza spółka jako strona odpowiedzialna jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, spółka Flughafen Dortmund GmbH podejmie odpowiednie środki, łącznie ze środkami technicznymi, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba, że przetwarzanie jest konieczne. Inspektor ochrony danych osobowych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, który pozwala administratorowi danych na weryfikację prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu wykonania lub obrony swoich praw.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych przypadków i osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Flughafen Dortmund GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych we Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik zainicjuje wówczas ograniczenie przetwarzania danych.

6.6 Prawo do przenoszenia danych

Każda, osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo do uzyskania, w uporządkowanym, standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, danych osobowych jej dotyczących, które zostały dostarczone przez tę osobę administratorowi danych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez utrudnień przez administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz że przetwarzanie odbywa się za pomocą procedur zautomatyzowanych, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

Ponadto, korzystając z prawa do przekazania danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, zażądać przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przekazania danych osoba zainteresowana może w każdej chwili zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych wyznaczonego przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH lub innego pracownika.

6.7 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu spółka Flughafen Dortmund GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, o ile nie udowodnimy istotnych powodów przetwarzania, które zasługują na ochronę i przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub o ile przetwarzanie nie służy do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli spółka Flughafen Dortmund GmbH przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych osobowych odnośnie takiej reklamy. Odnosi się to również do profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH do celów marketingu bezpośredniego, spółka Flughafen Dortmund GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w spółce Flughafen Dortmund GmbH w celach naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dotyczą dane, może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur obejmujących specyfikacje techniczne.

6.8 Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z decyzją europejskiego inspektora ochrony danych, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym, w stosownych przypadkach, profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub znacząco wpływa na nią w podobny sposób, z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzja

 • taka jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem lub
 • jest dozwolona na mocy przepisów unijnych lub krajowych, którym podlega administrator, a przepisy te przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz słusznych interesów osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, lub
 • odbywa się za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane osobowe są przetwarzane, a osobą odpowiedzialną lub została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane osobowe są przetwarzane spółka Flughafen Dortmund GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, do których należy, co najmniej prawo do uzyskania interwencji ze strony administratora, przedstawienia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym członkiem personelu administratora danych.

6.9 Prawo do wycofania zgody na mocy prawa o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

6.10 Prawo odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Organem nadzoru nad ochroną danych osobowych odpowiedzialnym za naszą siedzibę jest:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji) NRW
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefon: +49.211.38424-0
Faks: +49.211.38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Podstawa prawna przetwarzania

O ile w opisie danej operacji przetwarzania danych w następnym rozdziale B. niniejszego oświadczenia o ochronie danych nie podano inaczej, obowiązują następujące przepisy.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla spółki Flughafen Dortmund GmbH w odniesieniu do operacji przetwarzania, na które należy uzyskać zgodę w określonym celu przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie opiera się na artykule 6 ust. 1 b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań o nasze usługi i produkty.

Jeżeli spółka Flughafen Dortmund GmbH podlega obowiązkowi prawnemu wymagającemu przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony żywotnych interesów danej osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. W tym przypadku przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów spółki Flughafen Dortmund GmbH lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Zezwala się nam na takie operacje przetwarzania, w szczególności, dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego (por. motyw 47 zdanie 2 RODO).

8. Uwzględnienie uzasadnionych interesów

O ile nie określono inaczej w opisie danej operacji przetwarzania danych w rozdziale B niniejszej Polityki Prywatności i o ile przetwarzanie danych osobowych nie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, nasz uzasadniony interes leży w wykonywaniu naszej działalności gospodarczej i związanym z nią interesie gospodarczym.

9. Ochrona danych podczas korzystania z naszych danych kontaktowych

Jeżeli użyją Państwo danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej (takich jak adres email lub numer faksu) do skontaktowania się z nami, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem.

Jeżeli powodem skontaktowania się z nami jest zainteresowanie naszymi usługami lub produktami lub realizacja istniejącej umowy z nami, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach kontaktu mamy uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przetwarzaniu danych w oparciu o zainicjowaną przez Państwa komunikację.

Przechowujemy dane niezbędne do realizacji umowy do momentu upływu ustawowego okresów gwarancji oraz, jeśli ma to zastosowanie, umownych okresów gwarancji. Dane wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przechowujemy regularnie przez okres dziesięciu lat (por. § 257 kodeksu handlowego, § 147 ordynacji podatkowej). Dane przetwarzane w celu wykonania środków poprzedzających zawarcie umowy są usuwane natychmiast po wykonaniu tych środków i jest oczywiste, że nie zostanie zawarta żadna umowa.

Dane osobowe przechowywane przez nas na podstawie uzasadnionego interesu będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu kontaktu. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO i nie ma na celu marketingu bezpośredniego z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W przypadku marketingu bezpośredniego można jednak w każdej chwili bez podania przyczyny sprzeciwić się przetwarzaniu.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym przepisem są dostawcy usług informatycznych (w szczególności dostawcy usług hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednią umowę o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO.

10. Ochrona danych przy rekrutacjach i w procesie rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej, a więc na podstawie środka przed zawarciem umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub naszego uzasadnionego interesu w zatrudnieniu pracowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie może odbywać się również elektronicznie, np. jeżeli kandydat przedłoży nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. W przypadku zawarcia umowy o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, akta wniosku są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji o odrzuceniu wniosku, chyba, że usunięcie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym znaczeniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Ze względu na cyfrową rejestrację otrzymanych wniosków, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi dostawcy usług informatycznych (w szczególności dostawcy usług hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie danych w rozumieniu art. 28 RODO.

11. Przekazywanie do krajów trzecich

Przekazywanie danych do krajów, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych ("kraje trzecie", tj. kraje spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego) następuje w kontekście administrowania, rozwoju i obsługi systemów informatycznych i tylko w zakresie, w jakim przekazywanie jest ogólnie dopuszczalne i spełnione są specjalne wymagania dotyczące przekazywania danych do kraju trzeciego, w szczególności tzw. importer danych gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE dotyczącymi przekazywania danych osobowych do podmiotów przetwarzających dane w krajach trzecich.

B. Szczególne postanowienia w sprawie przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

1. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

Zakres i charakter gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celu pozyskania informacji, czy też w celu skorzystania z oferowanych przez nas usług, takich jak zamawianie biuletynu informacyjnego lub rezerwacja miejsca parkingowego, a w razie potrzeby w celu rejestracji.

2. Wykorzystanie informacji i zgromadzone dane

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn., gdy nie dokonują Państwo rezerwacji na naszej stronie internetowej lub nie przesyłają nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcieliby Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f, RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu/HTTP kod statusu
 • Ilość przekazywanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi wniosek
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Dane przetwarzane zgodnie z ust. 1 niniejszego przepisu będą przechowywane przez maksymalny okres 30 dni dla podanych celów, a następnie zostaną usunięte.

3. Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii

Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie i podobne technologie (np. znaczniki pikselowe, web beacon - sygnalizatory stron internetowych) są zapisywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Poniżej, te pliki cookie i podobne technologie są określane jako "cookies". Cookies to małe pliki, które zazwyczaj składają się z liter i cyfr. Pliki te są umieszczane na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub podobnym urządzeniu podczas korzystania z urządzenia w celu odwiedzenia strony internetowej.

Cookies nie mogą uruchamiać programów ani dostarczać wirusów do komputera. Mają one na celu uczynienie oferty internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną. Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej można podzielić na cztery kategorie: technicznie wymagane pliki cookie (sekcja 3.1), funkcjonalne pliki cookie (sekcja 3.2) oraz pliki cookie do celów marketingowych i analitycznych (sekcja 3.3), jak również pliki cookie do celów reklamowych (sekcja 3.4). Poniżej mają Państwo możliwość samodzielnego decydowania o tym, czy chcą Państwo zezwolić na stosowanie plików cookie do celów określonych w każdym przypadku. Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może utrudniać korzystanie z naszej strony internetowej.

3.1 Technicznie wymagane cookies

(1) Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są wymagane technicznie pliki cookie. Stosowanie wymaganych technicznie plików cookie służy do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania naszej strony internetowej i jej funkcji. Pliki te są wykorzystywane na przykład w celu umożliwienia korzystania z podstawowych funkcji strony internetowej, zapisania ustawień preferencji dotyczących prywatności, zapewnienia bezpiecznego uwierzytelniania w celu zalogowania się na konto użytkownika, które spełnia wymagania techniczne urządzenia końcowego, oraz w celu umożliwienia wypełniania formularzy.

(2) Przetwarzanie danych za pomocą wymaganych technicznie plików cookie odbywa się albo na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, albo wykorzystanie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. c) w celu uzyskania i zarządzania prawnie wymaganą zgodą na wykorzystanie plików cookie, jak ma to miejsce w przypadku ustawiania plików cookie przez użytkowników.

Dane użytkownika zebrane za pomocą wymaganych technicznie plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

(3)Wymagane technicznie pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

(4) Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby te pliki cookie były przechowywane, prosimy o wyłączenie akceptacji tych plików w Państwa przeglądarce internetowej. Może to jednak doprowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Zapisane na stałe pliki cookie można również w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki.

(5) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

3.1.1 Usercentrics

3.1.2 Menedżer tagów Google

Korzystamy z wtyczki serwisu internetowego Google Tag Manager na naszych stronach internetowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozsądnym technicznym i ekonomicznym wykorzystaniu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

3.1.3 Cloudflare

3.2 Funkcjonalne pliki cookie

(1) Na tej stronie używane są tak zwane funkcjonalne pliki cookie. Umożliwiają one dostarczenie użytkownikowi pewnych informacji (takich jak fragmenty map na temat podróży na lotnisko lub filmy wideo o naszych usługach), przy czym firma korzysta w tym celu z usług osób trzecich.

(2) Przetwarzanie danych za pomocą funkcjonalnych cookies odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na stosowanie funkcjonalnych plików cookie pojedynczo lub w ogóle oraz cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w przyszłości. Jeśli Państwo nie życzą sobie korzystania z niektórych cookies lub ogólnie cookies, mogą Państwo zamiast tego zablokować ich zapisywanie w swoim urządzeniu końcowym, dokonując odpowiednich ustawień w urządzeniu końcowym i/lub przeglądarce internetowej. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wybrać opcję "nie akceptować plików cookie". Procedury zarządzania i usuwania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Możesz również wyłączyć wszystkie pliki cookie za pomocą darmowych dodatków do przeglądarki internetowej.

(3) Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych Państwa urządzenia końcowego i/lub przeglądarki internetowej. Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track"- nie śledzić w swoim urządzeniu końcowym. Jeśli ta funkcja jest aktywna, Państwa urządzenie końcowe informuje odpowiednią usługę, że nie chcesz być dłużej nią objęty.

(4) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych) oraz odpowiedni dostawca usług, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

(5) Proszę zwrócić uwagę, że funkcjonalność i zakres funkcji naszej strony internetowej może być ograniczony w zależności od ustawień plików cookie. Informacje o usługach, z których korzystamy, wykorzystujących funkcjonalne pliki cookie i inne sposoby ich dezaktywacji, znajdują się w poniższych wskazówkach.

3.2.1 Google Maps - Mapy google

3.2.2 Filmy na YouTube

3.2.3 Issuu-publikacje internetowe

3.2.4 LamaPoll Narzędzie ankiety

3.2.5 1000eyes Serwis streamingowy

3.3 Pliki cookie do celów marketingowych oraz do analizy zasięgu i wydajności

(1) Pliki cookie do celów marketingowych (zwane również "marketingowymi plikami cookie") są wykorzystywane do dostarczania przez nas użytkownikowi treści opartych na zainteresowaniach i reklam komercyjnych odnośnie do naszych ofert oraz do uzyskiwania dokładniejszych raportów dotyczących wyników kampanii. Te pliki cookie są czasami ustawiane przez strony trzecie, tj. wybranych przez nas partnerów marketingowych i partnerów ds. mediów społecznościowych. W rezultacie otrzymują oni informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które mogliby otrzymać od Państwa w innym miejscu.

Pliki cookie do analizy zakresu i wydajności (zwane również "analitycznymi plikami cookie") mają na celu umożliwienie oceny korzystania z naszej strony internetowej. Te pliki cookie są czasami ustawiane przez osoby trzecie. Za pomocą takich plików cookie możemy na przykład zliczać odwiedziny na naszej stronie internetowej i śledzić, z których innych stron nastąpiło przekierowanie na naszą stronę. Dzięki temu możemy na przykład dowiedzieć się, które części naszej strony internetowej są najczęściej odwiedzane i w jaki sposób poruszają się Państwo po naszej stronie internetowej. Pozwala nam to na określenie ogólnej wydajności naszej strony internetowej oraz jej ulepszenie i optymalizację treści.

(2) Przetwarzanie danych za pomocą marketingowych i analitycznych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na stosowanie funkcjonalnych plików cookie pojedynczo lub w ogóle oraz cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w przyszłości. Jeśli Państwo nie życzą sobie korzystania z niektórych cookies lub ogólnie cookies, mogą Państwo zamiast tego zablokować ich zapisywanie w swoim urządzeniu końcowym, dokonując odpowiednich ustawień w urządzeniu końcowym i/lub przeglądarce internetowej. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wybrać opcję "nie akceptować plików cookie". Procedury zarządzania i usuwania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Możesz również wyłączyć wszystkie pliki cookie za pomocą darmowych dodatków do przeglądarki internetowej.

(3) Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych Państwa urządzenia końcowego i/lub przeglądarki internetowej. Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track"- nie śledzić w swoim urządzeniu końcowym. Jeśli ta funkcja jest aktywna, Państwa urządzenie końcowe informuje odpowiednią usługę, że nie chcesz być dłużej nią objęty.

(4) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są oprócz użytkowników danych usług nasi dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych) oraz odpowiedni dostawca usług, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

(5) Proszę zwrócić uwagę, że funkcjonalność i zakres funkcji naszej strony internetowej może być ograniczony w zależności od ustawień plików cookie. Informacje o usługach, z których korzystamy, wykorzystujących funkcjonalne pliki cookie i inne sposoby ich dezaktywacji, znajdują się w poniższych wskazówkach.

3.3.1 Google Analytics

3.3.2 Google Analytics 4

3.3.3 Google Analytics Audiences

3.3.4 DoubleClick Ad

3.3.5 Microsoft Advertising

3.3.6 Google Ads

3.3.7 Google Tag Manager

3.3.8 Facebook Pixel

3.3.9 Hotjar

3.4 Pliki cookie do prezentowania reklam 

(1) Pliki cookie do włączania reklam (zwane również "reklamowymi plikami cookie") są wykorzystywane do umieszczania na naszej stronie internetowej treści reklamowych i reklam komercyjnych od osób trzecich opartych na zainteresowaniach użytkownika. Te pliki cookie są zazwyczaj instalowane przez osoby trzecie, tj. przez wybranych przez nas partnerów, jak to ma miejsce np. w przypadku udziału w programach lojalnościowych. W rezultacie otrzymują oni informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które mogliby otrzymać od Państwa w innym miejscu. (2) Przetwarzanie danych za pomocą reklamowych cookies odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na stosowanie funkcjonalnych plików cookie pojedynczo lub w ogóle oraz cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w przyszłości. Jeśli Państwo nie życzą sobie korzystania z niektórych cookies lub ogólnie cookies, mogą Państwo zamiast tego zablokować ich zapisywanie w swoim urządzeniu końcowym, dokonując odpowiednich ustawień w urządzeniu końcowym i/lub przeglądarce internetowej. W ustawieniach przeglądarki internetowej można wybrać opcję "nie akceptować plików cookie". Procedury zarządzania i usuwania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Możesz również wyłączyć wszystkie pliki cookie za pomocą darmowych dodatków do przeglądarki internetowej. (3) Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych Państwa urządzenia końcowego i/lub przeglądarki internetowej. Możesz również aktywować funkcję "Do-Not-Track"- nie śledzić w swoim urządzeniu końcowym. Jeśli ta funkcja jest aktywna, Państwa urządzenie końcowe informuje odpowiednią usługę, że nie chcesz być dłużej nią objęty. (4) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są oprócz użytkowników danych usług nasi dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych) oraz odpowiedni dostawca usług, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO. (5) Proszę zwrócić uwagę, że funkcjonalność i zakres funkcji naszej strony internetowej może być ograniczony w zależności od ustawień plików cookie. Informacje o usługach, z których korzystamy, wykorzystujących funkcjonalne pliki cookie i inne sposoby ich dezaktywacji, znajdują się w poniższych wskazówkach.

3.4.1 Program partnerski AWIN

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO używamy na naszej stronie internetowej komponentów firmy AWIN. AWIN jest niemiecką siecią partnerską, która służy jako łącznik pomiędzy handlowcami (merchants) i partnerami handlowymi (affiliates).

Marketing partnerski to internetowa forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym merchants (handlowcy) lub advertiser (reklamodawcy), wyświetlanie reklamy, najczęściej wynagradzanej prowizjami za kliknięcia lub za sprzedaż, na stronach internetowych podmiotów trzecich, czyli partnerów handlowych zwanych także affiliates lub publishers. Merchant udostępnia za pośrednictwem sieci partnerskiej narzędzia reklamowe, czyli baner reklamowy lub inne odpowiednie narzędzia reklamy internetowej, które następnie są umieszczane przez partnera (affiliate) na własnych stronach internetowych lub są reklamowane z wykorzystaniem innych kanałów, choćby keyword advertising lub marketingu e-mailowego.

Podmiotem operacyjnym AWIN jest AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.

AWIN instaluje pliki cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już wcześniej. Podczas śledzenia plików cookie firma AWIN nie gromadzi żadnych danych osobowych. Gromadzone są jedynie numer identyfikacyjny partnera (affiliate), czyli partnera reklamowanego potencjalnym klientom, oraz numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i klikanego narzędzia reklamowego. Celem gromadzenia tych danych jest obsługa płatności prowizji między handlowcem (merchant) a partnerem (affiliate) dokonywanych za pośrednictwem sieci partnerskiej, czyli AWIN.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak przedstawiono wyżej, dzięki odpowiedniemu ustawieniu używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu cookie przez firmę AWIN w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Oprócz tego zainstalowane już przez AWIN pliki cookie w każdej chwili można usunąć, korzystając z przeglądarki internetowej lub innego programu.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych AWIN można znaleźć na stronie https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy.

4. Korzystanie z ofert na naszej stronie internetowej

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, takich jak płatna rezerwacja w naszym sklepie internetowym lub zamówienie newslettera, konieczne jest jednak podanie dalszych danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w następujących przepisach.

4.1 Przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy

(1) Państwa dane osobowe, podawane nam w trakcie procesu rezerwacji, są niezbędne do zawarcia z nami umowy (np. dane partnera umowy) lub są wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe). Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z Państwem. W przypadku niektórych metod płatności wymagamy podania niezbędnych danych płatniczych w celu przekazania ich zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych.

Dane te obejmują, tam gdzie to właściwe, następujące informacje:

 • Tytulatura
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Numer rezerwacji dla przydzielenia płatności online
 • Całkowita kwota zamówienia
 • Informacje o karcie kredytowej
 • Odnośnik do konta PayPal

(2) Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie pocztą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego lub dokonają rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej przed zawarciem umowy, przetwarzamy otrzymane dane w ten sposób, aby wykonać działania przed zawarciem umowy i odpowiedzieć np. na Państwa pytania dotyczące naszych usług lub produktów.

(3) Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli przechowywać Państwa dane do dalszych zakupów w późniejszym terminie. Po utworzeniu konta w karcie „Rejestracja” podane przez Państwa dane będą przechowywane do odwołania. Zawsze mogą Państwo usunąć wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, w obszarze klienta.

(4) Przetwarzanie wprowadzanych przez Państwa danych odbywa się zatem w celu wypełnienia umowy bądź przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w celu wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(5) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług płatniczych, wysyłkowych, IT (zwłaszcza hostingu), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

(6) Przechowujemy dane niezbędne do realizacji umowy do momentu upływu ustawowych okresów gwarancyjnych oraz, o ile ma to zastosowanie, do upływu umownych okresów gwarancji. Dane wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przechowujemy regularnie przez okres dziesięciu lat (por. § 257 kodeksu handlowego, § 147 ordynacji podatkowej). Dane przetwarzane w celu wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy są usuwane natychmiast po wykonaniu tych działań i jest oczywiste, że nie zostanie zawarta żadna umowa.

(7) Jeśli wybiorą Państwo sposób płatności "karta kredytowa", przekażemy Państwa dane osobowe dotyczące płatności oraz wszelkie zmiany firmie Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn w celu sprzedaży i cesji naszych roszczeń wobec Państwa, które powstaną w związku z Państwa rezerwacją za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem po naszej stronie jest outsourcing przetwarzania płatności i zarządzania należnościami. Prawnie uzasadniony interes po stronie Concardis GmbH polega na gromadzeniu danych w celu przetwarzania płatności, zarządzania należnościami, oceny dopuszczalności metod płatności i unikania zaległości płatniczych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Concardis GmbH jako podmiot odpowiedzialny. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przekazywaniu tych danych firmie Concardis GmbH, jednakże w wyniku tego nie będzie już możliwe składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego lotniska Dortmund.

Informacje o ochronie danych osobowych Concardis GmbH można uzyskać pod adresem https://www.concardis.com/fileadmin/redakteur/Dokumente/Datenschutz/DE_DE_
Datenschutz_Information_DSGVO_fuerKarteninhaber.pdf
oraz https://www.concardis.com/datenschutz/betroffenenanfrage-dsgvo-karteninhaber odzyskać.

(8) Wybierając metodę płatności "PayPal", zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe oraz inne informacje wymagane do realizacji zamówienia są przekazywane do firmy PayPal w formie zaszyfrowanej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez PayPal jako podmiot odpowiedzialny.

O ile jest to konieczne do realizacji zamówienia, dane mogą być również przekazywane przez PayPal podmiotom trzecim. W celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej PayPal przekazuje również dane osobowe agencjom kredytowym, takim jak SCHUFA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem jest zapewnienie zdolności płatniczej klientów.

Więcej informacji na temat polityki prywatności PayPal można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4.2 Formularze kontaktowe

(1) Przy dobrowolnym korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych, zostaną Państwo poproszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, jeśli ma to zastosowanie, oraz przyczyny zapytania/kontaktu (wiadomość). Jedynymi obowiązkowymi informacjami, które należy podać przy zgłoszeniu jest adres e-mail. Informacje te są gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

(2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźna zgoda udzielona przez Państwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące naszych usług lub ofert oraz w udowodnieniu ewentualnego nadużycia wykorzystanego w tym celu adresu email.

(3) Przechowujemy informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym do momentu spełnienia celu Państwa zapytania. Dane osobowe przechowywane zgodnie z ust. 1 będą przechowywane maksymalnie przez jeden miesiąc od momentu otrzymania potwierdzenia.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym przepisem są dostawcy usług informatycznych (w szczególności dostawcy usług hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednią umowę o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO.

4.3 Newsletter-Biuletyn informacyjny

(1) Za Twoją zgodą i podając swój adres e-mail mogą się Państwo zapisać do naszego newslettera, który będzie Państwa informował o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary lub usługi są określone w oświadczeniu o zgodzie. Twój adres e-mail jest jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera.

(2) Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji wyślemy Państwu na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po jednym miesiącu. Ponadto, przechowujemy użyte przez Państwa  adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest umożliwienie udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Po potwierdzeniu przez Państwa zamówienia na newsletter, będziemy przechowywać podane przez Państwa informacje zgodnie z ust. 2 w celu wysłania newslettera oraz udowodnienia ewentualnego nadużycia Państwa adresu e-mail zgodnie z ust. 2.

(3)Co więcej, miarą sukcesu jest dołączenie do każdego newslettera tzw. "web beacon", czyli pliku o wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera w momencie jego otwarcia. W ramach tego wyszukiwania zbierane są informacje o używanej przeglądarce, identyfikator kliknięcia, który dostarcza informacji o adresie e-mail i konkretnej wiadomości e-mail, adresie IP lub Państwa nazwie DNS i czasie wywoływania/wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego doskonalenia usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz ich zachowanie w zakresie odczytu w oparciu o ich lokalizację dostępu (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak naszym zamiarem obserwowanie poszczególnych użytkowników. Oceny te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznawania przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona wyraźnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz, w odniesieniu do danych przetwarzanych zgodnie z ust. 2, nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na udowodnienie ewentualnego nadużycia adresu e-mail użytego w tym celu..

(5) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Oświadczenie o odwołaniu można złożyć klikając na link podany w każdym newsletterze e-mail lub wysyłając e-mail na adres newsletter@dortmund-airport.de lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

(6) Państwa adres e-mail będzie przechowywany tylko przez czas trwania żądanej rejestracji. Pozostałe dane przechowywane zgodnie z ust. 1 zostaną przez nas usunięte po upływie maksymalnie jednego miesiąca od Państwa odwołania.

(7) Odbiorcami danych przetwarzanych na podstawie tego przepisu są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

Do wysyłania naszych newsletterów używamy infrastruktury technicznej Amazon Simple Email Service (SES) - Prosta usługa e-mailowa dostawcy Amazon Web Services (AWS) - usługi sieciowe, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone Ameryki).

Wprowadzone przez Państwa dane osobowe (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach AWS w Niemczech (Frankfurt) i tym samym przekazywane do Amazon SES. W pojedynczych przypadkach dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA). Przechowywanie i przetwarzanie danych na serwerach AWS odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 49 ust. 1 lit. a RODO).

Więcej informacji na temat Amazon Simple Email Service (SES) i prywatności można znaleźć na stronie:
https://docs.aws.amazon.com/de_de/ses/latest/dg/data-protection.html
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf

5. Obecność w sieciach społecznościowych (social media)

Prowadzimy działalność online w sieciach społecznościowych i w tym kontekście przetwarzamy dane użytkownika, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Zaznaczamy również, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej. Może to powodować zagrożenia dla użytkowników, ponieważ może na przykład, utrudnić egzekwowanie ich praw.

Ponadto dane użytkowników w sieciach społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. Na przykład, profile użytkowania mogą być tworzone w oparciu o zachowania użytkowników, wynikające z nich zainteresowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania w sieciach i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników są z reguły zapisywane pliki cookie, w których przechowuje się informacje na temat zachowań i zainteresowań użytkowników. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

W celu szczegółowego przedstawienia poszczególnych form przetwarzania danych i możliwości ich odrzucenia (opt-out) odsyłamy do deklaracji ochrony danych i informacji dostarczanych przez operatorów poszczególnych sieci.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i w sprawie dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy uwagę, że najskuteczniej można dochodzić tych praw u dostawców usług. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się skontaktować z nami.

Strony na Facebooku: Wspólnie z Facebook Ireland Ltd. jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie (ale nie za dalsze przetwarzanie) danych osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. „fanpage”). Dane te obejmują informacje o rodzajach treści, które użytkownicy oglądają, z którymi wchodzą w interakcje, lub o działaniach, które podejmują (zob. punkt „Czynności wykonywane przez użytkownika i inne osoby oraz informacje, których dostarczają” w Polityce dotyczącej danych osobowych w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/policy), a także informacje o urządzeniach, z których korzystają użytkownicy (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia językowe, dane z plików cookie; zob. punkt „Informacje o urządzeniach” w Polityce dotyczącej danych osobowych w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/policy). Jak wyjaśniono w Polityce ochrony prywatności w serwisie Facebook w punkcie „Jak wykorzystujemy informacje?”, Facebook gromadzi i wykorzystuje informacje w celu świadczenia usług analitycznych, zwanych „Statystykami strony”, na rzecz operatorów stron, aby zapewnić im wgląd w sposób interakcji użytkowników z ich stronami i powiązanymi treściami. Zawarliśmy specjalną umowę z serwisem Facebook („Informacje o statystykach strony”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), która w szczególności określa, jakich środków bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook, i w której Facebook zgodził się przestrzegać praw osób, których dane dotyczą (tj. użytkownicy mogą na przykład bezpośrednio do serwisu Facebook przesyłać informacje lub prośby o usunięcie danych). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, odmowy i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone przez umowy z serwisem Facebook. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Informacje wykorzystywane do tworzenia Statystyk strony” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu), metadane / dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których to dotyczy: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Prośby o kontakt i komunikacja, opinie (np. zbieranie opinii za pomocą formularza online), marketing.
 • Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

Wykorzystywane usługi i dostawcy usług:

6. Social-Plugins - Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej nie są używane żadne "Social Plugins". Podajemy tylko linki do następujących "serwisów społecznościowych":

Facebook
Usługodawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Informacje o tym, jakie dane są gromadzone i jak są one wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności na Facebooku https://www.facebook.com/help. Opcje ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.

YouTube
Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Jakie dane są zbierane i jak są wykorzystywane, można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych w Google: https://ww.google.com/privacy. Więcej informacji na temat ochrony Państwa prywatności można znaleźć na stronie: https://www.google.com/dashboard.

Twitter
Usługodawca: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Informacje o tym, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane, można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych na Twitterze: https://www.twitter.com/privacy. Aby chronić swoją prywatność, należy odwiedzić stronę: https://www.twitter.com/settings.

Xing
Usługodawca: XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Informacje o tym, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane, znajdują się w polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie https://www.xing.com/privacy, która zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Xing opublikował również informacje o ochronie danych osobowych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Instagram
Usługodawca: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 9402, USA

Informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone i jak są one wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/

7. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych, a tym samym ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

C. Specjalna deklaracja w sprawie używania optycznych systemów monitorujących (wideo) na terenie portu lotniczego w Dortmundzie

Powyższe ogólne wskazówki o ochronie danych są następująco uzupełniane i objaśniane w odniesieniu do używania techniki wideo w naszych obiektach.

Systemy wideo są wykorzystywane przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH i służby działające w obiektach portu lotniczego. Spółka Flughafen Dortmund GmbH jest odpowiedzialna jedynie za wykorzystywaną przez siebie część danych wideo.

1.1 Gromadzenie i wykorzystywanie

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • w celu ochrony przed przemocą wobec klientów, pasażerów i pracowników,
 • w celu ochrony przed przemocą wobec naszych obiektów i instalacji,
 • w celu poprawy ścigania przestępstw poprzez zabezpieczenie dowodów wandalizmu, uszkodzenia mienia, kradzieży i innych działań karalnych,
 • w celu zagwarantowania technicznego bezpieczeństwa lotu (pasażerów),
 • w celu wyegzekwowania roszczeń odszkodowawczych.

1.2 Podstawy prawne przetworzenia

Przetworzenie i korzystanie jest konieczne do osiągnięcia wymienionych celów i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO i § 4 Federalnej ustawy o ochronie danych 2018.

1.3 Uwzględnienie uzasadnionych interesów

Uzasadnionymi interesami podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO są:

 • obrona miru domowego
 • prewencja ścigania przestępstw

1.4 Odbiorcy danych osobowych

Dane są wydawane tylko na żądanie służb powołanych do ścigania przestępstw (policja, prokuratura i sądy).

1.5 Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 14 dni.

1.6 Obrona praw osoby zainteresowanej

Dane obrazowe naszych systemów wideo zawierają dane osobowe, których jednak sami nie jesteśmy w stanie przyporządkować. Proszę pamiętać, że każdy dostęp do tych danych stanowi ingerencję w prawa osobiste osób widocznych na zdjęciach. Aby skorzystać z kwalifikujących się tutaj praw do informacji, do ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia danych, konieczne jest zarządzenie prawne, które umożliwi nam dostęp do danych w tych celach. Prawo do usunięcia danych realizujemy w ramach ograniczenia przechowywania danych. Sprostowanie danych wideo nie jest możliwe.