Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
Obszar treści głównej

Deklaracja o ochronie danych

Wskazówki dotyczące postępowania z danymi osobowymi

Miło nam, że są Państwo zainteresowani naszą witryną internetową i naszymi pozostałymi kanałami cyfrowymi. Intencją zamieszczonej tutaj deklaracji o ochronie danych osobowych jest między innymi poinformowanie Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych.

Przegląd treści

A. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Przedmiot niniejszej deklaracji o ochronie danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą istotną i bardzo ważną. Dlatego w przedłożonym dokumencie pragniemy szczegółowo poinformować Państwa, jakie dane są zbierane przy okazji odwiedzin naszej witryny internetowej, korzystania z zamieszczonych tam ofert i jak dane te są potem przetwarzane lub wykorzystywane. Ponadto informujemy Państwa o podjętych przez nas towarzyszących środkach bezpieczeństwa pod względem technicznym i organizacyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych, jak np. nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu zainteresowanej osoby, odbywa się zawsze w zgodzie z obowiązującymi postanowieniami prawa o ochronie danych. Intencją niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych jest poinformowanie Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych i wyjaśnienie, o ile przetwarzanie danych dotyczy też Państwa.

Chociaż jako podmiot odpowiedzialny z przetwarzanie danych osobowych podjęliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, internetowy system transmisji danych z zasady może mieć luki bezpieczeństwa, dlatego absolutna ochrona nie może zostać zagwarantowana. Prosimy to uwzględnić podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

2. Definicje

W niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych używane są pojęcia określone przez ustawodawcę w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (w dalszej części zwanym także RODO). RODO mogą Państwo pobrać, korzystając z poniższego linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE (PDF)

Celem naszej deklaracji o ochronie danych jest poinformowanie Państwa w prosty i zrozumiały sposób o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej.

3. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych jest:

Flughafen Dortmund GmbH
Flugplatz 21
44319 Dortmund
Niemcy

skrytka pocztowa 13 02 61
44319 Dortmund

Telefon: +49.231.9213-01
Faks: +49.231.9213-125
E-Mail: service@dortmund-airport.de
Internet: www.dortmund-airport.de

4. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Flughafen Dortmund GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Flugplatz 21
44319 Dortmund
Niemcy
E-Mail: datenschutz@dortmund-airport.de

5. Usuwanie i blokowanie danych osobowych/okres przechowywania

O ile w rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych nie zawarto odmiennych regulacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych, gromadzone przez nas dane są usuwane, kiedy tylko przechowywanie ich przestaje być konieczne z punktu widzenia celowości ich przeznaczenia, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. Jeżeli dane zainteresowanej osoby nie są usuwane, ponieważ są potrzebne do innych i ustawowo dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Tzn. dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych zainteresowanej osoby, które muszą być przechowywane ze względów określonych prawem handlowym lub podatkowym.

Prawo przewiduje obowiązek przechowywania danych przez sześć lat zgodnie z § 257 ust. 1 Kodeksu Handlowego (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, bilanse roczne, listy handlowe, dowody księgowe) lub przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 Ordynacji podatkowej (książki, zapisy rachunkowe, dowody księgowe, listy handlowe itd.).

6. Prawa osoby zainteresowanej

6.1 Prawo do potwierdzenia

Każda zainteresowana osoba ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych potwierdzenia tego, czy przetwarzane są dane, które jej dotyczą. Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.2 Prawo do informacji

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo w każdej chwili uzyskać nieodpłatnie informację od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie na temat przechowywanych danych osobowych o niej oraz kopię tej informacji. Ponadto osobie zainteresowanej przysługuje prawo do uzyskania następujących danych:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których ujawnione zostały lub jeszcze są ujawniane dane osobowe, zwłaszcza w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych albo, jeśli to nie jest możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny albo prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
 • istnienie prawa do złożenia zażalenia w organie nadzorczym
 • jeżeli dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby zainteresowanej: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – pełne informacje o zastosowanej logice oraz zasięg i przewidywane konsekwencje tego rodzaju przetworzenia dla osoby zainteresowanej

Ponadto osobie zainteresowanej przysługuje prawo do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego albo do organizacji międzynarodowej. Jeżeli zachodzi ten przypadek, osobie zainteresowanej przysługuje także prawo do uzyskania informacji o stosownych gwarancjach w związku z przekazaniem.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do informacji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.3 Prawo do sprostowania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawdziwych danych osobowych. Ponadto osobie zainteresowanej przysługuje prawo, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, żądać uzupełnienia niepełnych danych osobowych za pomocą deklaracji uzupełniającej.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.4 Prawo do usunięcia

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać od podmiotu odpowiedzialnego, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zaistnieje którykolwiek z poniższych powodów i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały pozyskane do takich celów albo przetworzone w taki sposób, do jakich nie są już potrzebne.
 • Osoba zainteresowana cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO i gdy brakuje jakiejkolwiek innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba zainteresowana wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, i nie zachodzą żadne nadrzędne uzasadnione powody do przetwarzania albo osoba zainteresowana wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawej unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.
 • Dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

O ile zachodzi choćby jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba zainteresowana pragnie nakazać usunięcie danych osobowych zgromadzonych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych albo do innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pełnomocnik ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik nakaże niezwłoczne zadośćuczynienie żądaniu usunięcia danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, a nasze przedsiębiorstwo jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych, spółka Flughafen Dortmund GmbH przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji podejmie stosowne środki, także technicznego rodzaju, aby poinformować inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych o tym, że osoba zainteresowana zażądała od tych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tychże danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pełnomocnik ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik zarządzi niezbędne działania w danym przypadku.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania, jeżeli pojawi się którakolwiek z poniższych przesłanek:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę zainteresowaną i to za okres, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetworzenie jest niezgodne prawem, osoba zainteresowana odrzuca usunięcie danych osobowych, a zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
 • Podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, jednak osoba zainteresowana potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba zainteresowana wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i pozostaje jeszcze sprawą otwartą, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby zainteresowanej.

O ile występuje któryś z wyżej wymienionych przypadków, a osoba zainteresowana zechce zażądać ograniczenia danych osobowych zgromadzonych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych albo do innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pełnomocnik ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub inny pracownik zarządzi wówczas ograniczenie przetwarzania.

6.6 Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, udostępnione przez osobę zainteresowaną podmiotowi odpowiedzialnemu, w formacie strukturyzowanym, powszechnie stosowanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego. Poza tym osoba zainteresowana ma prawo przekazywać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez jakichkolwiek przeszkód ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu dane osobowe zostały udostępnione, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO, a przetworzenie odbywa się za pomocą metod zautomatyzowanych, o ile przetworzenie nie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ponadto osoba zainteresowana, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO ma prawo domagać się, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jeden podmiot odpowiedzialny drugiemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie ucierpią na tym prawa i swobody innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana w każdej chwili może się zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych ustanowionego przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH lub innego pracownika.

6.7 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litery e lub f RODO. Dotyczy to także profilowania opartego na tych postanowieniach.

W przypadku sprzeciwu spółka Flughafen Dortmund GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie mogła wykazać uzasadnione powody wymuszające przetwarzanie, przeważające nad interesami, prawami i swobodami osoby zainteresowanej, albo przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli spółka Flughafen Dortmund GmbH przetwarza dane osobowe, aby uprawiać reklamę bezpośrednią, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy. Dotyczy to także profilowania, o ile pozostaje ono w związku z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli zainteresowana osoba sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH do celów reklamy bezpośredniej, spółka Flughafen Dortmund GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach.

Oprócz tego osoba zainteresowana ma prawo, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec dotyczącego jej przetwarzania danych osobowych przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH w ekonomicznych lub historycznych celach badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu wykonania prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana w każdej chwili może się zwrócić bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych spółki Flughafen Dortmund GmbH lub innego pracownika. Ponadto osoba zainteresowana, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, może wykonać swoje prawo do sprzeciwu, korzystając z procedur zautomatyzowanych, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

6.8 Zautomatyzowane decyzje w pojedynczym przypadku łącznie z profilowaniem

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma zagwarantowane przez prawodawcę unijnego prawo nie zostać podporządkowaną decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z ewentualnym profilowaniem, która rodzi wobec niej prawne skutki lub w podobny sposób przynosi jej znaczący uszczerbek, o ile decyzja ta

 • nie jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między zainteresowaną osobą a podmiotem odpowiedzialnym, lub
 • jest dozwolona na podstawie przepisów prawa unijnego lub państw członkowskich, którym podmiot odpowiedzialny podlega, a te przepisy prawa przewidują stosowne środki do obrony praw i swobód oraz uzasadnionych interesów osoby interesowanej lub
 • następuje za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.

Jeżeli decyzja

 • jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między zainteresowaną osobą a podmiotem odpowiedzialnym, lub
 • następuje za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej, spółka Flughafen Dortmund GmbH podejmie stosowne środki, aby ochronić prawa i swobody oraz uzasadnione interesy osoby zainteresowanej, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do przedstawienia własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie dochodzić praw odnośnie do zautomatyzowanych decyzji, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6.9 Prawo do odwołania zgody w rozumieniu prawa o ochronie danych

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli zainteresowana osoba pragnie dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili zwrócić się z wszelkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

6.10 Prawo do zażalenia wobec organu nadzorującego ochronę danych

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo złożyć zażalenie w organie nadzorującym ochronę danych z powodu przetwarzania przez nas jej danych osobowych.

7. Podstawa prawna przetwarzania

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w poniższym rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podaje się nic innego, obowiązują następujące regulacje.

Art. 6 I lit. a RODO służy spółce Flughafen Dortmund GmbH za podstawę prawną procesów przetwarzania, przy których konieczne jest uzyskanie zgody na określony cel przetworzenia. Jeżeli przetworzenie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia umowy, której stroną jest zainteresowana osoba, to przetworzenie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania niezbędnych do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, choćby w przypadkach zapytań o nasze usługi i produkty. Jeśli spółka Flughafen Dortmund GmbH podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetworzenia danych osobowych, przetworzenie bazuje na art. 6 I lit. c RODO. W bardziej odosobnionych przypadkach przetworzenie danych osobowych może stać się konieczne, aby ochronić życiowo ważne interesy osoby zainteresowanej lub innej osoby fizycznej. W tym przypadku przetworzenie jest oparte na art. 6 I lit. d RODO. Wreszcie procesy przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują procesy przetwarzania danych, które nie są objęte przez żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetworzenie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu spółki Flughafen Dortmund GmbH lub osoby trzeciej, o ile przeważają interesy, prawa podstawowe i swobody podstawowe zainteresowanego. Takie procesy przetworzenia są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały specjalnie wspomniane przez europejskiego prawodawcę (porównaj motyw 47 zdanie 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

8. Uwzględnienie uzasadnionych interesów

O ile w opisie danego procesu przetwarzania danych w rozdziale B niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podaje się nic innego, a przetwarzanie danych osobowych bazuje na artykule 6 l lit. f RODO, zachodzi nasz uzasadniony interes w przeprowadzeniu operacji handlowej i realizacji związanego z tym interesu ekonomicznego.

9. Ochrona danych przy używaniu naszych danych kontaktowych

Jeżeli wykorzystują Państwo podawane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe (jak np. nasz adres e-mail lub numer faksu) do nawiązania kontaktu z nami, przekazywane przy tej okazji przez Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko do celu, któremu służyło nawiązanie kontaktu.

Jeżeli powodem nawiązania przez Państwa kontaktu jest zainteresowanie naszymi usługami bądź produktami albo realizacja zawartej z nami umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich innych przypadkach nawiązania kontaktu mamy uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przetwarzaniu danych ze względu na zainicjowaną przez Państwa komunikację.

Dane potrzebne do wykonania umowy gromadzimy aż do upłynięcia ustawowych okresów rękojmi i ewentualnych umownych okresów gwarancji. Dane potrzebne według prawa handlowego i podatkowego zachowujemy przez określone ustawą okresy, na ogół dziesięciu lat (por. § 257 Kodeksu handlowego, § 147 Ordynacji podatkowej). Dane przetworzone w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zostają usunięte, kiedy tylko działania te zostaną przeprowadzone i nie dojdzie do zawarcia umowy.

Dane osobowe gromadzone przez nas ze względu na uzasadniony interes są przechowywane aż do chwili osiągnięcia celu, któremu służyło nawiązanie kontaktu. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO i nie służy reklamie bezpośredniej, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Natomiast w przypadku reklamy bezpośredniej mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyny.

Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zgodnie z art. 28 RODO zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych.

10. Ochrona danych przy rekrutacjach i w procesie rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a zatem ze względu na działanie poprzedzające zawarcie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO bądź nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zatrudnianiu pracowników.

Przetworzenie może odbywać się także metodą elektroniczną, np. kiedy kandydat prześle nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład korzystając z poczty e-mail albo naszego formularza kontaktowego. W przypadku zawarcia z kandydatem umowy o pracę, przekazane nam dane zgromadzimy w celu realizacji stosunku zatrudnienia z poszanowaniem przepisów prawa. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po podaniu do wiadomości decyzji odmownej, o ile usunięciu nie stoją naprzeciw inne uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego za przetworzenie. Innym uzasadnionym interesem w tym rozumieniu jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG).

Ze względu na cyfrową ewidencję wpływających aplikacji odbiorcami przetwarzanych danych osobistych są nasi dostawcy usług IT (zwłaszcza dostawcy usług hostingowych), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie w rozumieniu art. 28 RODO.

11. Zmiany niniejszych postanowień w sprawie ochrony danych

Spółka Flughafen Dortmund GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień w sprawie ochrony danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Na stronie internetowej zawsze jest dostępna aktualna wersja. Prosimy o systematyczne odwiedzanie strony internetowej i dowiadywanie się o obowiązujących postanowieniach w sprawie ochrony danych.

B. Szczególne postanowienia w sprawie przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

1. Pozyskiwanie i wykorzystywanie Państwa danych

Zakres i sposób pozyskiwania i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową tylko w celu uzyskania informacji, czy korzystają z oferowanych przez nas usług, jak np. zamówienie newslettera czy zabukowanie miejsca parkingowego i ewentualnie dokonują rejestracji.

2. Używanie do celów informacyjnych/dane pobierane/pliki cookie

(1) W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a więc gdy np. nie dokonują Państwo zabukowania za pośrednictwem naszej strony internetowej ani nie przekazują nam jakichkolwiek innych informacji, pozyskujemy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie pozyskujemy wyłącznie wymienione poniżej dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby pokazać Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Dane przetworzone zgodnie z ust. 1 niniejszego przepisu są przechowywane w podanych celach na okres maks. 30 dni, a potem zostają usunięte.

(3) Oprócz wyżej wymienionych danych, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Dzieje się to ze względu na nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przyporządkowane i zapisywane na Państwa dysku twardym przez używaną przez Państwa przeglądarkę, za pośrednictwem których do jednostki instalującej cookie (w tym przypadku do nas) docierają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do ogólnego podnoszenia atrakcyjności i wydajności oferty internetowej dla użytkownika.

(4) Używanie plików cookie:

a) Nasza strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookie, których zasięg i sposób działania objaśniane są w dalszej części:

 • cookie sesyjne (b)
 • cookie stałe (c).

b) Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie, kiedy zamykają Państwo przeglądarkę. Zaliczają się do nich w szczególności cookie sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki któremu można przyporządkować różne zapytania wspólnej sesji Państwa przeglądarki. Umożliwia to ponowne rozpoznanie Państwa komputera, kiedy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesyjne są usuwane z chwilą wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są w automatyczny sposób usuwane po wyznaczonym czasie, który może się różnić w zależności od stosowanego pliku cookie i wynosić wiele lat. W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki mogą Państwo konfigurować wedle swoich życzeń i np. odrzucić akceptację zewnętrznych plików cookie (third-party-cookie) lub wszystkich bez wyjątku. Zwracamy uwagę, że ewentualnie mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich funkcji tej strony internetowej.

e) Używamy plików cookie, aby móc Państwa zidentyfikować przy kolejnych odwiedzinach, jeżeli dysponują Państwo kontem na naszej stronie. W innym przypadku musieliby się Państwo logować od nowa przy każdych odwiedzinach.

(5) Odbiorcami danych przetworzonych zgodnie z powyższymi ustępami są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

3. Google Analytics

Ze względu na własne uzasadnione interesy (tzn. interes analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) używamy internetowego narzędzia analitycznego Google Analytics, dostarczanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“). Google wykorzystuje pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z oferty internetowej, są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Do analizy sieci za pośrednictwem „Google Analytics” używamy rozszerzenia "_gat._anonymizeIp". Dzięki temu rozszerzeniu adres IP łącza internetowego osoby zainteresowanej jest przez Google skracany i zanonimizowany, jeżeli wejście na nasze strony internetowe następuje z terytorium któregoś z państw Unii Europejskiej lub innego państwa sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje między innymi do analizowania, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana, do zestawiania raportów online pokazujących działania podejmowane na naszych stronach oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics instaluje pliki cookie na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej. Instalowanie plików cookie umożliwia Google analizę używania naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu którejkolwiek z pojedynczych stron naszej witryny internetowej, na której został umieszczony komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej jest automatycznie pobudzana przez dany komponent Google Analytics do przesyłania do Google danych w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, jak adres IP zainteresowanej osoby, które służą Google przede wszystkim do ustalenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a w efekcie umożliwiają obliczenie prowizji.

Za pomocą plików cookie gromadzone są informacje odnoszące się do osoby, na przykład czas logowania, miejsce, z którego nastąpiło logowanie i częstość odwiedzin naszej strony przez zainteresowaną osobę. Przy każdych odwiedzinach naszych stron internetowych takie dane osobowe, łącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę zainteresowaną, są przesyłane do Google Inc. w USA. Tego rodzaju dane osobowe są prawdopodobnie na trwałe gromadzone przez Google Inc. w USA. Google Inc. może ewentualnie przekazywać te pozyskane z wykorzystaniem procedury technicznej dane osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, dzięki odpowiedniemu ustawieniu używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu cookie przez Google w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Oprócz tego osadzony już przez Google Analytics cookie w każdej chwili może zostać usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwić się rejestrowaniu danych wygenerowanych przez Google Analytics i dotyczących używania naszej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google i zapobiec takim praktykom. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać dodatek blokujący do przeglądarki dostępny pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

i go zainstalować. Zainstalowany dodatek blokujący do przeglądarki powiadamia Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku blokującego do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli dane na urządzeniu zainteresowanej osoby zostaną po jakimś czasie usunięte, sformatowane lub zainstalowane na nowo, osoba zainteresowana będzie musiała ponownie zainstalować dodatek blokujący do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek blokujący do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę zaliczaną do jej strefy wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku blokującego do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia Google w sprawie ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Dokładniejsze objaśnienia na temat Google Analytics są dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4. Google-AdWords 

Ze względu na własne uzasadnione interesy (tzn. interes ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy na naszej stronie internetowej z serwisu „Google AdWords” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Serwis Google AdWords służy do reklamy internetowej, umożliwiając reklamodawcom umieszczanie ogłoszeń zarówno w wynikach wyszukiwarek Google, jak też w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcom ustalanie z góry określonych słów kluczowych, dzięki którym reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik będzie poszukiwał za pomocą wyszukiwarki Google relewantnego wyniku.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Celem Google AdWords jest reklama naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie adekwatnej do zainteresowań reklamy na stronach internetowych innych przedsiębiorstw i w wynikach wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklamy zewnętrznej na naszej stronie internetowej.

Jeżeli osoba zainteresowana trafi na naszą stronę internetową dzięki ogłoszeniu Google, na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej zostanie umieszczony przez Google Inc. tak zwany conversion-cookie, który po trzydziestu dniach straci swoją ważność i nie służy do identyfikacji osoby zainteresowanej. Conversion-cookie pozwala ustalić, dopóki nie upłynie jego ważność, czy były wywoływane określone podstrony na naszej stronie internetowej. Dzięki conversion-cookie zarówno my, jak też Google, może ustalić, czy zainteresowana osoba, która trafiła na naszą stronę dzięki reklamie AdWords, wygenerowała obrót, czyli dokonała zakupu towaru czy go anulowała.

Dane i informacje pozyskane dzięki korzystaniu z conversion-cookie są wykorzystywane przez Google, aby opracować statystyki odwiedzin dla naszej strony internetowej. My z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin do ustalania łącznej liczby użytkowników, którzy trafili do nas za pośrednictwem reklamy AdWords, czyli do ustalenia powodzenia lub niepowodzenia danej reklamy AdWords i do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasze przedsiębiorstwo ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują informacji od Google, dzięki którym można by zidentyfikować osobę zainteresowaną.

Dzięki conversion-cookie gromadzone są dane osobowe, jak np. strony internetowe odwiedzane przez zainteresowaną osobę. Zatem przy każdych odwiedzinach naszych stron internetowych dane osobowe, łącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę zainteresowaną, są przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. W określonych okolicznościach Google przekazuje te dane osobowe podmiotom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu conversion-cookie przez Google na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej. Oprócz tego osadzony już przez Google AdWords plik cookie w każdej chwili może zostać usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programu.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwić się reklamie przez Google odnoszącej się do zainteresowań. W tym celu osoba zainteresowana musi z każdej używanej przez nią przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać tam żądanych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące postanowienia Google w sprawie ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. DoubleClick by Google

Ze względu na własne uzasadnione interesy (tzn. interes ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) używamy na swojej stronie internetowej serwisu „DoubleClick by Google” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, za pośrednictwem którego przede wszystkim wprowadzane są na rynek specjalne rozwiązania marketingu online skierowane do agencji reklamowych i wydawnictw.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

„DoubleClick by Google” po każdym wyświetleniu, jak też po każdym kliknięciu lub po innych działaniach transmituje dane na serwer DoubleClick. Każda z tych transmisji danych wyzwala zapytanie o plik cookie do przeglądarki zainteresowanej osoby. Jeżeli przeglądarka zaakceptuje to zapytanie, „DoubleClick by Google” zainstaluje plik cookie na urządzeniu końcowym zainteresowanej osoby. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklamy oraz unikanie wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

„DoubleClick by Google” wykorzystuje ID pliku cookie, które jest niezbędne do realizacji procedury technicznej. ID pliku cookie jest np. wykorzystywane do wyświetlania reklamy w przeglądarce. „DoubleClick by Google” może oprócz tego rejestrować dzięki cookie-ID, jakie reklamy zostały już wyświetlone w danej przeglądarce, aby uniknąć podwójnych wyświetleń. Ponadto cookie-ID umożliwia „DoubleClick by Google” rejestrowanie konwersji. Konwersje są na przykład rejestrowane wtedy, gdy danemu użytkownikowi została już wcześniej wyświetlona reklama DoubleClick, a ten potem dokonał zakupu na stronie internetowej reklamodawcy, korzystając z tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie „DoubleClick by Google” nie zawiera żadnych danych osobowych. Może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii, które służą do jej identyfikacji, z którymi zdążył już się zetknąć użytkownik.

Przy każdym wywołaniu którejkolwiek z pojedynczych stron naszej witryny internetowej, na której został umieszczony „komponent DoubleClick”, przeglądarka internetowa na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej jest automatycznie pobudzana przez dany „komponent DoubleClick” do przesyłania do Google danych do celów reklamy online i obliczenia prowizji. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych, które służą firmie Google Inc. także do sporządzania rozliczeń prowizji. Google Inc. może między innymi rozpoznać, że zainteresowana osoba wywoływała określone linki na naszej stronie internetowej.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak przedstawiono wyżej, dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie danej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczaniu plików cookie przez Google na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej. Oprócz tego zainstalowane już przez Google Inc. pliki cookie w każdej chwili można usunąć, korzystając z przeglądarki internetowej lub innego programu.

Dalsze informacje i obowiązujące postanowienia w sprawie ochrony danych przez DoubleClick można uzyskać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/.

6. Google Remarketing

Ze względu na własne uzasadnione interesy (tzn. interes ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) korzystamy na naszej stronie internetowej z serwisu „Google Remarketing” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Remarketing to funkcja Google AdWords umożliwiająca przedsiębiorstwu wyświetlanie reklamy u tych użytkowników internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową przedsiębiorstwa. Integracja Google Remarketing pozwala wobec tego przedsiębiorstwu na tworzenie reklamy odnoszącej się do użytkownika, a następnie wyświetlanie temu użytkownikowi reklam adekwatnych do jego zainteresowań.

Google Remarketing instaluje pliki cookie na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej. Instalowanie plików cookie umożliwia firmie Google ponowne rozpoznanie odwiedzającego naszą stronę internetową, kiedy ten następnie wywoła strony internetowe, które również są ogniwem sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której zintegrowany został serwis Google Remarketing, przeglądarka internetowa zainteresowanej osoby identyfikuje się automatycznie w Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o takich danych osobowych, jak adres IP lub strony odwiedzane przez użytkownika, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklamy adekwatnej do zainteresowań.

Przy użyciu plików cookie gromadzone są dane osobowe, na przykład strony internetowe odwiedzane przez zainteresowaną osobę. Dlatego przy każdych odwiedzinach naszych stron internetowych dane osobowe, łącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę zainteresowaną, są przesyłane do Google Inc. w USA. Tego rodzaju dane osobowe są przechowywane przez Google Inc. w USA. W określonych okolicznościach Google przekazuje te pozyskane dane osobowe podmiotom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak przedstawiono wyżej, dzięki odpowiedniemu ustawieniu używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczaniu plików cookie przez Google na urządzeniu końcowym osoby zainteresowanej. Oprócz tego osadzony już przez „Google Analytics” plik cookie w każdej chwili może zostać usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programu.

Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwić się reklamie przez Google odnoszącej się do zainteresowań. W tym celu osoba zainteresowana musi za pośrednictwem danej przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać tam żądanych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące postanowienia Google w sprawie ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Google Maps

Ze względu na swój uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w efektywnym kształtowaniu swojej oferty internetowej używamy na naszej stronie internetowej wtyczki serwisu internetowego Google Maps. Operatorem Google Maps jest firma Google Inc., z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Kiedy używają Państwo Google Maps na naszej stronie internetowej, informacje o skorzystaniu z tej strony internetowej i Państwa adres IP są przekazywane do serwera Google w USA i na tym serwerze zapisywane. Nie znamy dokładnej treści przekazywanych danych ani nie wiemy, jak są one wykorzystywane przez Google. Przedsiębiorstwo twierdzi w tym kontekście, że nie łączy danych z informacjami z innych serwisów Google i że nie rejestruje danych osobowych. Jednakże Google może przekazywać informacje podmiotom trzecim. Dezaktywując Javascript w swojej przeglądarce uniemożliwią Państwo wykonywanie funkcji Google Maps. Jednak wtedy nie będą Państwo mogli też korzystać z map wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, deklarują Państwo swoją zgodę na opisaną rejestrację i przetwarzanie informacji przez Google Inc. Bliższe informacje o postanowieniach w sprawie ochrony danych i warunków użytkowania Google Maps można uzyskać tutaj: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

8. New Relic

Ze względu na własne uzasadnione interesy (tzn. interes analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) używamy wtyczki serwisu analizy sieciowej New Relic. Usługa oferowana przez New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA.

New Relic posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

Pozwala uzyskać raporty statystyczne dotyczące szybkości ładowania strony internetowej. Dzięki wtyczce system New Relic otrzymuje informacje o aktywności użytkownika na danej stronie z oferty. W tym celu New Relic gromadzi dane systemowe dotyczące zastosowanych wtyczek, przeglądarek oraz sprzętu i oprogramowania, a także dane o czasie użytkowania, tak zwane dane wytworzone przez aplikację, przy czym na stronach internetowych są stosowane pliki cookie. Jeśli są Państwo zalogowani w systemie New Relic jako użytkownik, New Relic może przypisać wizytę do obecnego konta. Jeśli nie są Państwo członkiem New Relic, system może uzyskać informacje o adresie IP i zapisać go. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez New Relic, a także opcje ustawień do ochrony danych osobowych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności New Relic.

Jeśli są Państwo członkami New Relic i nie wyrażają zgody, aby system gromadził Państwa dane osobowe na naszych stronach w celu powiązania ich w systemie New Relic z zapisanymi danymi członkostwa, należy wylogować się z New Relic przed wejściem na nasze strony internetowe.

9. Facebook Custom Audiences i narzędzia marketingowe Facebooka

W ramach naszej oferty internetowej ze względu na nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty internetowej używany jest tzw. „piksel” sieci społecznościowej Facebook, administrowanej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź jeśli mają Państwo siedzibę na terenie UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Za pomocą piksela Facebook ma możliwość wyznaczyć odwiedzających naszą ofertę internetową jak grupę docelową ogłoszeń (tzw. „Facebook-Ads”). Wobec tego instalujemy piksel Facebooka, aby włączone przez nas Facebook-Ads wyświetlać tylko takim użytkownikom Facebooka, którzy okazali też zainteresowanie naszą ofertą internetową lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przesyłamy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą piksela Facebooka pragniemy też zapewnić, aby nasze Facebook-Ads odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie działały drażniąco na odbiorcę. Ponadto za pomocą piksela Facebooka możemy analizować skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku, widząc, czy użytkownicy po kliknięciu reklamy na Facebooku zostali przekierowani na naszą stronę internetową (tzw. „Conversion“).

Dodatkowo strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Custom Audiences portalu społecznościowego Facebook Inc. (Facebook). Dzięki temu na profilach użytkowników portalu Facebook lub innych, którzy odwiedzili stronę, są wyświetlane spersonalizowane reklamy (Facebook-Ads). Tym samym definiujemy zainteresowanie reklamą wśród użytkowników, doskonaląc naszą stronę internetową.

Aby zapobiec rejestracji swoich danych za pomocą piksela Facebooka na naszej stronie internetowej, proszę kliknąć poniższy link: Facebook opt-out Wskazówka: Kiedy klikną Państwo ten link, na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu „opt-out”. Po usunięciu plików cookie w swojej przeglądarce muszą Państwo ponownie kliknąć ten link. Poza tym opt-out obowiązuje tylko w obrębie używanej przez Państwa przeglądarki i tylko w obrębie naszej domeny sieciowej, na której link został kliknięty.

Oprócz tego mogą Państwo sprzeciwić się używaniu plików cookie służących pomiarowi zasięgu i celom reklamowym, korzystając ze strony dezaktywacyjnej Inicjatywy na rzecz reklamy sieciowej (http://optout.networkadvertising.org/) i dodatkowo amerykańskiej strony internetowej (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

10. Włączanie filmów YouTube

Na swojej stronie internetowej, ze względu na uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w prezentowaniu naszych usług przez media audiowizualne umieściliśmy komponenty YouTube, które są zapisane na http://www.YouTube.com i które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one w komplecie objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, tzn. że żadne Państwa dane jako użytkowników nie są przenoszone do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero, kiedy odtwarzają Państwo filmy, następuje przeniesienie wymienionych niżej danych. Na przenoszenie tych danych nie mamy żadnego wpływu.

Operatorem youtube jest firma Google Inc., z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

W następstwie odwiedzin na stronie internetowej YouTube otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Do tego przekazywane są dane wymienione w punkcie B. cyfra 2. ust. 1 niniejszej Deklaracji o ochronie danych osobowych. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostają bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania ze swoim profilem na YouTube, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku ekranowego. YouTube gromadzi Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dopasowanego do potrzeb kształtowania swojej strony internetowej. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dopasowanej do potrzeb i aby poinformować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowania, ale w celu jego wykonania muszą Państwo zwrócić się do YouTube.

Dalsze informacje o celu i zakresie gromadzonych danych i ich przetwarzaniu przez YouTube otrzymają Państwo w deklaracji o ochronie danych. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje o swoich prawach i możliwościach ustawienia w celu ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11. Reklama przez TripleDouble U

Reklama na tej stronie internetowej jest optymalizowana pod kątem prognozowanego zainteresowania częściowo przez anonimowe pozyskiwanie i przetwarzanie Państwa charakterystyki użytkownika. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Umożliwiają one ponowne rozpoznanie użytkownika, nie pozwalając jednak na osobistą identyfikację użytkownika. Aby zoptymalizować reklamę dla Państwa na podstawie Państwa zainteresowań jako użytkowników, zezwoliliśmy wymienionym poniżej przedsiębiorstwom na gromadzenie i wykorzystywanie wymienionych wyżej danych użytkowania:

TripleDoubleU GmbH
Albert-Einstein-Ring 21
22761 Hamburg

Netpoint Media GmbH
Rheinallee 60
55283 Nierstein

Przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych bazuje zatem na naszym uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 6 ust. 1 f. RODO w prezentacji dostosowanej do użytkownika reklamy na naszej stronie internetowej. Dalsze informacje na ten temat – oraz możliwości dezaktywacji dedykowanej reklamy – znajdą Państwo we wskazówkach o ochronie danych partnera naszego agenta handlowego TripleDoubleU: https://www.netpoint-media.de/technik/datenschutz.

12. Affillinet GmbH

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie ze względu na swój uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ekonomicznym użytkowaniu swojej oferty online zainstalował na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa affilinet. Affilinet to niemiecka sieć partnerska oferująca marketing partnerski (affiliate).

Marketing partnerski to internetowa forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym merchants (handlowcy) lub advertiser (reklamodawcy), wyświetlanie reklamy, najczęściej wynagradzanej prowizjami za kliknięcia lub za sprzedaż, na stronach internetowych podmiotów trzecich, czyli partnerów handlowych zwanych także affiliates lub publishers. Merchant udostępnia za pośrednictwem sieci partnerskiej narzędzia reklamowe, czyli baner reklamowy lub inne odpowiednie narzędzia reklamy internetowej, które następnie są umieszczane przez partnera (affiliate) na własnych stronach internetowych lub są reklamowane z wykorzystaniem innych kanałów, choćby keyword advertising lub marketingu e-mailowego.

Administratorem sieci Affilinet jest spółka affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy.

Affilinet instaluje pliki cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już wcześniej. Tracking cookie firmy Affilinet nie gromadzi żadnych danych osobowych. Gromadzone są jedynie numer identyfikacyjny partnera (affiliate), czyli partnera reklamowanego potencjalnym klientom, oraz numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i klikanego narzędzia reklamowego. Celem gromadzenia tych danych jest obsługa płatności prowizji między handlowcem (merchant) a partnerem (affiliate) dokonywanych za pośrednictwem sieci partnerskiej, czyli Affilinet.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak przedstawiono wyżej, dzięki odpowiedniemu ustawieniu używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegłoby także umieszczeniu cookie przez Affilinet w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Oprócz tego zainstalowane już przez Affilinet pliki cookie w każdej chwili można usunąć, korzystając z przeglądarki internetowej lub innego programu.

Obowiązujące postanowienia w sprawie ochrony danych przez Affilinet są dostępne pod adresem https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Korzystanie z ofert na naszej stronie internetowej

Natomiast w przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jak choćby odpłatne rezerwacje w naszym sklepie internetowym lub zamówienie newslettera, konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Szczegóły na ten temat można znaleźć w poniższych regulacjach.

13.1 Przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy

(1) Państwa dane osobowe, udostępnione nam przez Państwa w trakcie procesu rezerwacji, są potrzebne do zawarcia umowy z nami (np. informacje o partnerze handlowym) bądź niezbędne z punktu widzenia prawa (np. przepisów podatkowych). Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z Państwem. W przypadku niektórych procesów płatności potrzebujemy niezbędnych danych płatniczych, aby przekazać je działającemu na nasze zlecenie dostawcy usług płatniczych.

Jeśli przed zawarciem umowy przez pocztę elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego zwrócą się Państwo do nas z zapytaniem lub dokonają rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetworzymy uzyskane tą drogą dane w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy i odpowiemy np. na Państwa pytania dotyczące naszych usług bądź produktów.

Mogą też Państwo z własnej woli założyć konto klienta, przez które możemy gromadzić Państwa dane z myślą o dalszych zakupach w przyszłości. W przypadku założenia konta pod nazwą „Moje konto” podawane przez Państwa dane są przechowywane z możliwością odwołania. Wszystkie pozostałe dane, łącznie z Państwa kontem użytkownika, mogą Państwo zawsze usunąć w strefie klienta.

Przetwarzanie wprowadzanych przez Państwa danych odbywa się zatem w celu wypełnienia umowy bądź przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO i w celu wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(2) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług płatniczych, wysyłkowych, IT (zwłaszcza hostingu), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

(3) Dane potrzebne do wykonania umowy gromadzimy, aż do upłynięcia ustawowych okresów rękojmi i ewentualnych umownych okresów gwarancji. Dane potrzebne według prawa handlowego i podatkowego zachowujemy przez określone ustawą okresy, na ogół dziesięciu lat (por. § 257 Kodeksu handlowego, § 147 Ordynacji podatkowej). Dane przetworzone w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zostają usunięte, kiedy tylko działania te zostaną przeprowadzone i nie dojdzie do zawarcia umowy.

13.2 Formularze kontaktowe

(1) W przypadku dobrowolnego korzystania z naszych formularzy kontaktowych są Państwo proszeni o podanie swojego imienia, nazwiska, swojego adresu e-mailowego, ewentualnie swojego numeru telefonu oraz powodu zapytania/nawiązania kontaktu (wiadomości). Informacją obowiązkowo podawaną przy zapytaniu jest jedynie Państwa adres e-mail. Informacje są pozyskiwane i zapisywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

(2) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące naszych serwisów bądź ofert i udowodnieniu możliwego nadużycia użytego w tym celu adresu e-mailowego.

(3) Udzielone przez Państwa przy użyciu formularza kontaktowego informacje gromadzimy tylko do momentu osiągnięcia celu, jakiemu służyło Państwa zapytanie. Pozostałe dane osobowe, zgromadzone zgodnie z ust. 1, gromadzimy maksymalnie przez jeden miesiąc po otrzymaniu potwierdzenia.

(4) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

13.3 Newsletter

(1) Wyrażając swoją zgodę i podając swój adres e-mail mogą Państwo zaabonować nasz newsletter, z którego będą się Państwo dowiadywać o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary bądź usługi są wymienione w deklaracji zgody. Informacją obowiązkową niezbędną do przesyłania newslettera jest jedynie Państwa adres e-mail.

(2) Do logowania do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po zalogowaniu przesyłamy Państwu wiadomość e-mail na podany adres poczty elektronicznej, w której prosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo przesłania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojego zgłoszenia w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto zapisujemy użyte przez Państwa adresy IP i czasy logowania i potwierdzenia. Celem procedury jest możliwość udowodnienia Państwa logowania i ewentualnego wyjaśnienia możliwego nadużycia Państwa danych osobowych. Po Państwa potwierdzeniu zamówienia newslettera zapisujemy udzielone przez Państwa informacje zgodnie z ust. 2 w celu przesłania newslettera i udowodnienia możliwego nadużycia Państwa adres e-mailowego zgodnie z ust. 2.

(3) Ponadto przeprowadzamy pomiar skuteczności, załączając do każdego newslettera tzw. „web-beacon”, tzw. plik rozmiaru jednego piksela, który jest pobierany przy otwieraniu newslettera z naszego serwera. W ramach tego pobrania pozyskiwane są dane o używanej przez Państwa przeglądarce, ID kliknięcia, które dostarcza informacji o Państwa adresie e-mailowym i konkretnym e-mailingu, Państwa adres IP lub nazwa domeny oraz czas pobrania. Informacje te są używane do technicznego udoskonalania serwisu na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich nawyków na podstawie miejsc ich pobierania (które można ustalić za pomocą adresu IP) lub czasów odwiedzin. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Informacje te można wprawdzie ze względów technicznych przyporządkować poszczególnym odbiorcom newslettera. Jednak obserwowanie pojedynczych użytkowników nie jest naszym celem. Analizy służą nam raczej do rozpoznania nawyków naszych użytkowników i dopasowania naszych treści do nich lub przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyraźnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a odnośnie do danych przetwarzanych wg ust. 2 nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w udowodnieniu możliwego nadużycia używanego do tego adresu e-mailowego.

(5) Swoją zgodę na przesyłanie newslettera mogą Państwo w każdej chwili cofnąć i zrezygnować z jego zamawiania. Oświadczenie o cofnięciu zgody mogą Państwo złożyć, klikając link udostępniany w każdym e-mailu z newsletterem albo w wiadomości e-mail na adres newsletter@dortmund-airport.de albo w wiadomości wysłanej na podane w stopce redakcyjnej dane kontaktowe.

(6) Państwa adres e-mail, na który wysyłany będzie newsletter, jest gromadzony tylko na czas dobrowolnego zalogowania. Pozostałe dane zgromadzone wg ust. 1 zostaną przez nas usunięte najpóźniej po upływie jednego miesiąca od Państwa wylogowania.

(7) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

13.4 Rejestrowanie i używanie naszych portali DTMinside i DTMaviation Club

(1) Osoba zainteresowana ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej spółki Flughafen Dortmund GmbH, podając dane osobowe i potwierdzając przewidziane do tego warunki użytkowania określonych portali, jak np. DTMinside czy DTMaviation Club. To, które dane osobowe zostaną przekazane spółce Flughafen Dortmund GmbH, zależy od kwestionariusza wykorzystywanego do rejestracji.

(2) Rejestracja osoby zainteresowanej przy dobrowolnym podaniu danych osobowych służy spółce Flughafen Dortmund GmbH do oferowania zainteresowanemu przedsiębiorstwu treści lub świadczeń, które ze względu na naturę rzeczy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom, a zatem służy przeprowadzeniu działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO bądź naszemu uzasadnionemu interesowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmieniać dane osobowe podane przy rejestracji lub nakazać całkowite usunięcie z bazy danych podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

(3) Ponadto w efekcie rejestracji na naszej stronie internetowej gromadzony jest adres IP przydzielony osobie zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data oraz godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych odbywa się ze względu na nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO, gdyż tylko tak można zapobiec nadużywaniu naszych serwisów, a w razie potrzeby dane te umożliwią naświetlenie popełnionych czynów przestępczych. W tym sensie gromadzenie tych danych jest dla nas niezbędne do zabezpieczenia. Dane te gromadzimy maksymalnie przez jeden miesiąc po rejestracji.

(4) Odbiorcami przetworzonych zgodnie z tym przepisem danych osobowych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie zgodnie z art. 28 RODO.

(5) Flughafen Dortmund GmbH w każdej chwili udzieli osobie zainteresowanej informacji o tym, jakie dane osobowe zostały o niej zgromadzone. Ponadto na życzenie lub wskazanie osoby zainteresowanej spółka Flughafen Dortmund GmbH sprostuje lub usunie dane osobowe, o ile nie staną temu na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. W tej sprawie osobie zainteresowanej służą jako osoby kontaktowe pełnomocnik ds. ochrony danych, wymieniony z nazwiska w deklaracji o ochronie danych oraz wszyscy pracownicy spółki Flughafen Dortmund GmbH.

14. Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej nie są używane „wtyczki społecznościowe”. Udostępniamy jedynie linki do następujących „serwisów społecznościowych”:

Facebook

Dostawca usługi: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Facebook: www.facebook.com/help Możliwości ochrony prywatności w serwisie Facebook znajdą Państwo pod adresem: www.facebook.com/policy.

YouTube

Dostawca usługi: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Google: https://www.google.com/privacy Możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/dashboard.

Twitter

Dostawca usługi: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych serwisu Twitter: https://www.twitter.com/privacy Możliwości ochrony swojej prywatności znajdą Państwo na stronie: https://www.twitter.com/settings.

Xing

Dostawca usługi: XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone w postanowieniach w sprawie ochrony danych, które są dostępne na stronie https://www.xing.com/privacy, informują one o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Xing. Ponadto Xing opublikował wskazówki o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Instagram

Dostawca usługi: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 9402, USA

Informacje o tym, jakie dane są rejestrowane i jak są one wykorzystywane, są zamieszczone we wskazówkach o ochronie danych Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

15. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne ze stanem techniki, aby zapewnić dotrzymywanie przepisów prawa o ochronie danych i tym samym chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych.

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności zakodowaną transmisję danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

C. Specjalna deklaracja w sprawie używania optycznych systemów monitorujących (wideo) na terenie portu lotniczego w Dortmundzie

Powyższe ogólne wskazówki o ochronie danych są następująco uzupełniane i objaśniane w odniesieniu do używania techniki wideo w naszych obiektach.

Systemy wideo są wykorzystywane przez spółkę Flughafen Dortmund GmbH i służby działające w obiektach portu lotniczego. Spółka Flughafen Dortmund GmbH jest odpowiedzialna jedynie za wykorzystywaną przez siebie część danych wideo.

1.1 Gromadzenie i wykorzystywanie

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • w celu ochrony przed przemocą wobec klientów, pasażerów i pracowników,
 • w celu ochrony przed przemocą wobec naszych obiektów i instalacji,
 • w celu poprawy ścigania przestępstw poprzez zabezpieczenie dowodów wandalizmu, uszkodzenia mienia, kradzieży i innych działań karalnych,
 • w celu zagwarantowania technicznego bezpieczeństwa lotu (pasażerów),
 • w celu wyegzekwowania roszczeń odszkodowawczych.

1.2 Podstawy prawne przetworzenia

Przetworzenie i korzystanie jest konieczne do osiągnięcia wymienionych celów i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO i § 4 Federalnej ustawy o ochronie danych 2018.

1.3 Uwzględnienie uzasadnionych interesów

Uzasadnionymi interesami podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f RODO są:

 • obrona miru domowego
 • prewencja ścigania przestępstw

1.4 Odbiorcy danych osobowych

Dane są wydawane tylko na żądanie służb powołanych do ścigania przestępstw (policja, prokuratura i sądy).

1.5 Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 14 dni.

1.6 Obrona praw osoby zainteresowanej

Dane obrazowe naszych systemów wideo zawierają dane osobowe, których jednak sami nie jesteśmy w stanie przyporządkować. Proszę pamiętać, że każdy dostęp do tych danych stanowi ingerencję w prawa osobiste osób widocznych na zdjęciach. Aby skorzystać z kwalifikujących się tutaj praw do informacji, do ograniczenia przetwarzania lub do przenoszenia danych, konieczne jest zarządzenie prawne, które umożliwi nam dostęp do danych w tych celach. Prawo do usunięcia danych realizujemy w ramach ograniczenia przechowywania danych. Sprostowanie danych wideo nie jest możliwe.