Pocz¹tek strony
Obszar serwisowy
Menu witryny
  • Biuletyn
  • Materiał informacyjny
  • Często zadawane pytania
  • Formularz kontaktowy otworzy się w oknie dialogowym
Obszar treści głównej

Z Dortmundu do Egiptu

Od jesieni lataj do Hurghady liniami Corendon

Corendon Airlines im Landeanflug

Jesieni w programie lotÛw portu w Dortmundzie na podrÛ|nych bdzie czekaBo kolejne miejsce warte odwiedzenia. To wBa[nie Hurghada w Egipcie wraca do rozkBadu lotÛw portu w Dortmundzie. Ju| od pazdziernika 2017 roku z portu lotniczego w Dortmundzie bdzie mo|na wybra si na wakacje do ulubionego miejsca w Afryce PÛBnocnej. Bdzie to dla podrÛ|nych kolejna mo|liwo[, by znalez si bli|ej sBoDca.

Now tras z portu lotniczego w Dortmundzie obsBugiwa bdzie towarzystwo lotnicze Corendon Airlines Europe. Samoloty do Hurghady w Egipcie startuj zawsze w [rody o godzinie 12:20. Bilety lotnicze mo|na ju| zarezerwowa za po[rednictwem strony internetowej Corendon Airlines, a tak|e w znanych biurach podrÛ|y.

DBugie, piaszczyste pla|e i niezwykBy podwodny [wiat

Nie bez powodu Hurghada staBa si jednym z najcz[ciej wybieranych miejsc na urlop w Egipcie.

Wysokie temperatury i bajkowe pla|e nad Morzem Czerwonym co roku kusz wielu go[ci pragncych za|ywa kpieli sBonecznych, odpr|y si na pla|y lub odkrywa zapierajcy dech w piersiach podwodny [wiat. Wielu podrÛ|nych w pierwszej kolejno[ci wybiera kraj faraonÛw i piramid ze wzgldu na panujcy w nim dobry stosunek jako[ci usBug do ceny.